Prodej palivového dřeva

Vážení spoluobčané, rádi bychom vám touto cestou oznámili zahájení již dlouho připravované revitalizace v našem lesoparku Boreček, a to na základě povolení k nahodilé těžbě vydaného odborem životního prostředí – MÚ Kolín.

Zároveň vás tímto prosíme, abyste respektovali přísný zákaz vstupu do lesa a ohraničeného prostoru podél něj. Berte prosím na vědomí, že porušením zákazu ohrožujete svoje životy, ale za určitých okolností i životy dělníků vykonávajících těžbu.

Nezbytná revitalizace lesoparku však přináší i krom zákazu vstupu i jedinečnou příležitost odkupu dřevní hmoty za výjimečně nízkou cenu. Prodej je určen výhradně pro občany městyse Cerhenice a integrovaných obcí. Z tohoto důvodu byla cena stanovena na pouhých cca 50 % z jinak běžné prodejní ceny. Cena za dřevní hmotu tak činí cca 600,- Kč za volně ložené dřevo v objemu 1m3.

Nabízené dřevo k prodeji je volně ložené. Koupit lze pouze celé stromy, které vám pak odpovědný pracovník technických služeb nařeže dle vašich požadavků minimálně však na metrové kusy. Stromy budou vyrovnány na louce pod Keltským hřištěm a ve stanovené dny a hodiny bude možné dřevo zakoupit. Každý strom je v evidenci a na kmeni bude vždy uvedena jeho prodejní cena. Zároveň nabízíme i možnost dopravy. Cenu dopravy je potřeba dohodnout předem s odpovědným pracovníkem technických služeb.

Pravidla prodeje:

 • nejprve si vyberete strom(y), které chcete koupit

 • odpovědný pracovník technických služeb vám přidělí evidenční kartu s uvedením individuální a celkové ceny

 • částku uhradíte na ÚM Cerhenice, kde vám evidenční kartu orazítkují a vydají řádný doklad o zaplacení

 • na základě orazítkované karty vč. dokladu o zaplacení vám odpovědný pracovník technických služeb vaše dřevo v předem stanoveném termínu vydá

Parkovací dům Cerhenice

Parkovací dům Cerhenice

CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006673

Předmětem projektu je vybudování parkovacího domu v městysu Cerhenice. Bude vybudováno celkem 56 míst pro osobní automobily, 30 stojanů pro jízdní kola, 5 míst pro motocykly, 3 místa pro ZTP a jedno místo typu K+R. Vně objektu budou umístěna i 3 místa pro vozidla s pohonem na lpg a cng. V celkovém součtu bude tedy vybudováno 98 nových parkovacích míst pro různé druhy osobní dopravy. Parkovací dům bude propojen bezbariérovým chodníkem s místní železniční stanicí Cerhenice.

Po realizaci projektu zcela jistě dojde ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti řešeného území. Sníží se počet dopravních nehod. Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a všichni uživatelé veřejné dopravy budou mít značně ulehčenou situaci v oblasti využívání více druhů dopravy v rámci cestování. Zvýší se počet lidí, kteří pro své cesty využijí více druhů dopravy. Lidé s omezenou schopností pohybu budou mít výrazně ulehčené cestování v rámci multimodality. Projekt přispěje i k soustavnému budování celkové bezbariérovosti městysu z důvodu výstavby bezbariérových chodníků. Nový parkovací dům bude svým vzhledem velmi moderní a z estetického hlediska je koncipován tak, aby zapadl do moderního pojetí dnešní doby i městysu Cerhenice. Parkovací dům výrazně zvýší atraktivitu nejen řešeného území, ale i Cerhenic, jako takových.

Cílem projektu je vybudování nového parkovacího domu v Cerhenicích. Mezi dílčí cíle projektu patří:

 • Zvýšení kapacit parkovacích stání v obci:

  • Projekt řeší vybudování celkem 56 parkovacích stání pro osobní automobily, 30 stojanů pro jízdní kola, 5 parkovacích stání pro motocykly, 3 parkovací stání pro ZTP a 1 stání K+R pro krátkodobá zastavení. 3 místa lpg

 • Přispění ke zkvalitnění cestování s různými druhy dopravy:

  • Objekt, kterým bude po realizaci projektu parkovací dům, se nachází v blízkosti autobusové zastávky i železniční stanice. S železniční stanicí Cerhenice bude navíc propojen bezbariérovým chodníkem ve vzdálenosti do 150 m. Parkovací dům bude díky modernímu pojetí uživatelsky velmi přehledný a jednoduchý pro užívání

 • Podpora osob s omezenou schopností pohybu:

  • Projekt myslí i na osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací dům je navržený bezbariérově a bude obsahovat 3 parkovací stání pro ZTP. Navíc bude napojen bezbariérovým chodníkem na železniční stanici Cerhenice a na další bezbariérové chodníky v dotčené lokalitě.

 • Zvýšení bezpečnosti v daném území:

  • V současnosti jsou především v pracovní dny všechna místa určená pro stání zcela obsazená, a to i lidmi z okolních obcí a měst. Tato situace vede k tomu, že lidé parkují své dopravní prostředky na přilehlých komunikacích, což vede ke zvýšení nepřehlednosti na daných komunikacích a tím i ke zvýšení nebezpečí pro všechny účastníky provozu. Realizací projektu se tento problém eliminuje.

 • Využití chátrajícího objektu k zatraktivnění vjemu celého městysu:

  • Parkovací dům bude vybudován na místě současného, nevyužívaného objektu bývalého cukrovaru. Jedná se o objekt, který v současnosti chátrá. Využití tohoto objektu je velmi efektivní, jelikož se nebude stavět na zelené louce, zároveň bude vybudován nový parkovací dům v centru všeho dění.

Projekt „Parkovací dům Cerhenice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt
PARKOVACÍ DŮM CERHENICE
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost
městyse Cerhenice vybudováním parkovacího domu P+R

Rozdávání dezinfekce občanům

V úterý 7. dubna od 12:00 do 18:00 hodin začne rozdávání dezinfekce na ruce Anti Covid pro občany Cerhenic, Cerhýnek a Radimku zdarma. Bude se tak dít v garáži envicentra. Každému číslu popisnému, respektive obecnímu bytu, bude přiděleno 0,3 l dezinfekce. Prosíme občany, aby si přinesli svoje vhodné a čisté nádoby (plastové lahve a podobně). Je jedno, kdy přijdete, bude se rozdávat podle čp, takže se dostane na všechny.

Projednají rozpočet městyse

Na pondělí 6. dubna 2020 od 18:00 se v environmentálním centru plánuje zasedání zastupitelstva městyse. Místnost bude před zahájením vydezinfikována, zastupitelé budou sedět v odstupech 2 m a po celou dobu konání mít nasazenou roušku popř. Rukavice. Hlavním důvodem a bodem jednání je potřeba schválit rozpočtu městyse na rok 2020.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách městyse v sekci úřední deska, viz odkaz:

http://www.cerhenice.cz/wp-noti…/navrh-rozpoctu-na-rok-2020/

 

Odpady – informace Státního zdravotního ústavu

Zdravé osoby: Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Osoby v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 a osoby neinfikované v domácí karanténě: Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od těchto osob by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

Informace o zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostněno je podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitel školy období od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. poštou,
2. osobní podání do poštovní schránky školy (u hlavního vchodu školy),
3. osobní podání do školy (do rukou ředitele školy) vždy v pondělí od 15 do 17 hodin a v pátek od 9 do 13 hodin.
Do obálky vložte Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání, nebo Žádost o odklad; dále prosíme o doložení rodného listu dítěte – stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem.
Formuláře naleznete na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY ŠKOLY.

Bc. Ivo Jelínek, ředitel školy

ANKETA: Co zahrát?

Rád bych zahrál v obecním rozhlase píseň proti trudomyslnosti,“ říká starosta Marek Semerád. „Přece jen karanténu řada z nás zažívá poprvé a pevně věřím, že i naposled. Není nutno… jsme už měli ve středu. Co dalšího? Prosím o tip…“ dodává.

 

Opravuje se Polní ulice

Jak vedení městyse před volbami slíbilo, chce postupně opravit všechny silnice v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku. Teď přišla na řadu Polní. Hotovo by mělo být přibližně do dvou týdnů.