Odpadové hospodářství na rok 2020

Zastupitelstvo městyse Cerhenice dne 29.11.2019 usnesením č. 13/2019 usneslo vydat:

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 1/2019, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz odpadů je k nahlédnutí na Úřadě městyse Cerhenice – podatelna nebo v elektronické podobě též na www.cerhenice.cz odkaz: http://www.cerhenice.cz/wp-content/uploads/2019/12/img20191204_08244731.pdf

SAZBA POPLATKU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 ČINÍ 900,- Kč

V PŘÍPADĚ ZMĚNY MÍSTA PŘIHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY, ZMĚNY VLASTNICTV STAVBY URČENÉ K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU NEBO ZMĚNY UMÍSTĚNÍ PODLE ČL. VI. ODST 1 V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ PŘIHLÁŠENÍ, VLASTNICTVÍ NEBO UMÍSTĚNÍ V PŘÍSLUŠNÉM KALENDÁŘNÍM ROCE. DOJDE-LI KE ZMĚNĚ V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE, JE PRO STANOVENÍ POČTU MĚSÍCŮ ROZHODNÝ STAV K POSLEDNÍMU DNI TOHOTO MĚSÍCE.

Ohlašovací povinnost:

  1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

  2. Poplatník dle čl. II. odst. 1 dle vyhlášky 1/2019 / Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu, Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně/ je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

  3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů od dne, kdy mu vnikl zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

  4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne kdy nastala.

POPLATNÍK

Částka celkem/rok

Splatnost poplatku

nejpozději do:

Splatnost poplatku

nejpozději do:

1.4.

31.8.

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu

900,- Kč

450,- Kč

450,– Kč

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu nad 70 let a výše

/sleva 20% sazby poplatku/

720,- Kč

360,- Kč

360,- Kč

Fyzické osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných fyzických osob podle zákona upravujícího sociální služby, osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P

/sleva ve výši 50% sazby poplatku/

450,- Kč/rok

225,- Kč

225,- Kč

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

900,- Kč

450,- Kč 450,- Kč
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY:
Fyzická soba, která je přihlášena k trvalému pobytu:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského z, ale umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

osvobozeno

osvobozeno

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého

osvobozeno

osvobozeno

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

osvobozeno

osvobozeno

Od poplatku se dále osvobozují:

  1. Osoby, jež jsou v nepodmíněném výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
  2. Osoby, které doloží, že se dlouhodobě zdržují mimo území české republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců,
  3. Poplatníci s pobytem na území městyse, kteří jsou zároveň vlastníky určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobození od poplatku u této stavby,
  4. Osoby, které prokazatelně pobývaly a hradily poplatek za komunální odpad v jiné obci

osvobozeno

osvobozeno

Bezhotovostní platby:

ČÍSLO ÚČTU: 110521333/0300

 

VARIABILNÍ SYMBOL: CERHENICE, RADIMEK 1 + Č.P. + 2020

VARIABILNÍ SYMBOL: CERHÝNKY 2 + Č.P. + 2020

 

 

Pokladna– městys Cerhenice

Platby v hotovosti – Platební terminál /platby bankovní kartou/

PONDĚLÍ

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ÚTERÝ

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

STŘEDA

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ČTVRTEK

8:00 – 12:00

13:00 – 14:00

PÁTEK

8:00 – 13:00

XXXXXXXXXXXXX


 

Únorové zastupitelstvo

Spíše než únor připomínal středeční podvečer, kdy jsme se s kolegy scházeli na zasedání zastupitelstva, sychravý podzim s větrem a studeným deštěm. Ale okna budovy environmentálního centra všechny spolehlivě oddělila od nevlídného večera a jen tak na okraj, okna byla i jedním z bodů jednání, i když trochu jiná. Schválili jsme cenovou nabídku na základě vyvěšeného záměru na prodej oken z areálu bývalého cukrovaru.

Daleko podstatnějším bodem únorového zasedání zastupitelstva týkajícím se taktéž našeho, jsem rád, že již mohu říct někdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, byl další krok v jeho postupné revitalizaci. Projednali jsme a schválili postup pro financování výstavby parkovacího domu. Ten je po školních dílnách, jejichž slavnostní otevření je za dveřmi, dalším kamínkem (spíše hodně velkým kamenem) v mozaice přeměny zchátralého cukrovaru na objekt plně sloužící veřejnosti. Zastupitelé zvedli ruku pro přijetí úvěru na předfinancování výstavby parkovacího domu a rekonstrukci chodníků. Samozřejmě jsme vybrali banku, od které jsme získali nejlepší podmínky. Podle pravidel evropských dotací, z nichž jednu jsme na parkovací dům získali, musíme dotaci předfinancovat. Po přijmutí dotace a kolaudaci parkovacího domu a opravených chodníků, bude zůstatek úvěru 6 milionů. Zdá se to možná hodně. Ale na úvěr jsme získali opravdu dobré podmínky, budeme ho splácet po 37 tisících měsíčně. Když to shrnu, tak za 6 milionů budeme mít parkovací dům v hodnotě 50 až 60 milionů, který můžeme po skončení doby udržitelnosti přebudovat, na co chceme. Pokud o to budou naši Cerheňáci stát, tak třeba na sportovní halu. Podotýkám ještě pro úplnost, že v rámci tohoto financování kupujeme také všechny zbývající pozemky v přední části areálu bývalého cukrovaru, což také rozhodně není zanedbatelná částka. A případná sportovní hala? Vzpomeňme, za kolik buduje nevelkou sportovní halu třeba nedaleký Kolín. Za více než 100 milionů. A to na ni nemusel kupovat ani metr pozemku.

Když už jsem v souvislosti s dotací zmínil chodníky, zastupitelé se zabývali také aktuální situací při postupu rekonstrukce chodníků v ulici 9. května, řešili také dopravní obslužnost a smlouvu na ni mezi městysem a městem Pečky. A v rámci dotačních možností taktéž podání žádosti na nákup elektromobilu pro potřeby městyse Cerhenice.

Dalším bodem z jednání zastupitelstva, který bych rád zdůraznil, je založení příspěvkové organizace s názvem Cerhenické byty. Ve spolupráci s místostarostou Alešem Koblihou provedeme veškeré úkony k jejímu založení. Když už jsme u toho zakládání, mysleli jsme i na další záležitosti. Na základě zjišťování zájmu mezi našimi obyvateli zastupitelé odhlasovali založení Základní umělecké školy Cerhenice. A řešily se i naše nové technické služby. Zastupitelé zvážili cenovou nabídku na opravu chodníku v Zámecké ulici, kterou budou nakonec realizovat právě Technické služby Cerhenice za částku 241 676 Kč. Probrali jsme i zprávu o provedeném šetření ohledně vyplnění dotazníku spokojenosti opatrovníků v chráněných bytech Domova Na Hrádku, Za Dráhou, Cerhenice a neopomněli jsme ani kulturní a společenské vyžití, konkrétně se hovořilo například o oslavě Mezinárodního dne žen.

Následně přišla řeč opět na finance. Zastupitelstvo schválilo změnu sazby za běžný metr při zřizování věcného břemene, a to z původních 500 korun na 1000 korun. A hned se jedno takové věcné břemeno projednávalo. Konkrétně šlo o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025472/VB001 uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a ČEZ Distribuce.

V podobném duchu se nesla i diskuze o podmínkách provedení stavby Velim – Poříčany, BC. V rámci připravovaného koridoru chce u nás Správa železnic pronajmout některé pozemky pro zařízení staveniště. Snažíme se, aby podmínky dohody o pronájmu byly pro městy co nejvýhodnější. Řekněte sami, kdo vám kde a co pronajme takříkajíc za hubičku? Tak proč by náš městys měl být výjimkou. Za pronájem pozemků chceme 100 tisíc korun, které pak použijeme třeba na údržbu obce, přispějeme na nějakou hezkou akci nebo v obci něco opravíme. Vždycky se něco najde.

Samozřejmě jsme na zasedání zastupitelstva nezapomněli ani na naše obce. Projednali jsme zprávu Osadního výboru Cerhýnky, konkrétně žádost o pokácení suchých a nebezpečných stromů u spolkového domu v Cerhýnkách a u Základní školy Cerhenice a informace o provedených pracích v Cerhýnkách. Dřevo z pokácených stromů bude uloženo ve vybudovaném přístřešku a použito pro potřeby MŠ, ZŠ a návštěvníků spolkového domu. Třeba na čarodějnice. Ono to uteče jako voda…

Na závěr bych zmínil ještě jeden bod z jednání zastupitelstva. Řešili jsme dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a městysem Cerhenice týkající se zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Přeloženo do češtiny – Pečky nám zvýšily poplatek za řešení jednoho přestupku z 500 na 3000 korun. A tak prosím naše obyvatele – páchejte těch přestupků co nejméně. Ono to pak – nás všechny – vychází docela draho. A zbytečně. Za takto nevynaložené peníze si pak můžeme třeba trochu vylepšit zmíněnou Filipojakubskou noc.

Ale zatím – krásný zbytek posledního zimního měsíce. A že bychom se ještě nakonec přece jen dočkali i trochy sněhových vloček?

Váš starosta

Marek Semerád

Pozor – vstup jen na vlastní nebezpečí!

Městys Cerhenice vzhledem k aktuálnímu počasí a také vzhledem ke stavu lesního porostu v Borečku upozorňuje jako vlastník tohoto lesa všechny občany, že vstup na tento pozemek je povolen jen a výhradně na vlastní nebezpečí! Jak jsme informovali již dříve, připravujeme celkovou revitalizaci lesa. Momentálně běží 30 denní lhůta, kdy se k naší žádosti na těžbu musí vyjádřit odbor životního prostředí v Kolíně. „Les určitě zachráníme. Zároveň dle projektu ing. Karla Posoldy zpřístupníme jeho část širší veřejnosti. Tyto úpravy ale uskutečníme až po vytěžení spadlých a suchých stromů,“ říká starosta Marek Semerád.

Nový obchůdek ve Vítězově

(inzerce)

Zveme Vás do našeho obchůdku ve Vítězově

Nabízíme širokou škálu nití, jehel, stuh, punčochového zboží, vyšívacích bavlnek, nášivek, nažehlovaček a spoustu dalšího galanterního zboží

Přijďte nás navštívit

Máme otevřeno (Vítězov 6)

PO a ST 6:30-11:00 a 13:00-16:30

ÚT a ČT 7:00-11:00 a 13:00-16:00

PÁ 6:30-11:00 a 13:00-17:00

Můžete nás kontaktovat na e-mailu: marionelavitezov@seznam.cz, Facebooku: Handmade by Marionela, Marionela Hokynářství, telefonním čísle: 775 527 244

Jsme schopny Vám zboží zabalit a přivézt až k Vám domů

PS: od měsíce března připravujeme rukodělné kurzy pro děti i dospělé – sledujte nás na facebook

Zájem o ZUŠ je

Starosta Marek Semerád společně s učitelem hudby Luďkem Kinkalem hodlá zastupitelstvu městyse návrh na založení Základní umělecké školy v Cerhenicích. „Zájem je, zatím, velký,“ uvedl starosta.

Cerhenická přípravka zabodovala

Cerhenická fotbalová přípravka zabodovala. Do slova a do písmene. První utkání sezóny, a zrovna derby, mezi Cerhenicemi a Velimí vyhrála 3:2. Ačkoliv cerhenické sportovní naděje nejprve prohrávaly 1:2, kluci to nevzdali a utkání dovedli do vítězného konce!

Po opravě chodníků přijde na řadu výsadba

Dlouhodobě připravovaná velká akce v podobě rekonstrukce chodníků v ulici 9. května se rozjela na plné obrátky. Práce vyjdou na částku přes 3 miliony korun, většinu prací (celé 3 miliony) městysi pokryje dotace, kterou získal prostřednictvím MAS Mezilesí, takže z vlastního rozpočtu uhradí jen opravdu zlomek. Stavební práce provádí společnost T4 Building, která v rámci transparentního výběrového řízení předložila nejlevnější nabídku. „Samozřejmě i tuto rekonstrukci může provázet řada nedorozumění, zejména tam, kde se parametry komunikace pro pěší rozšiřují na státní normou požadovaných 1,5 metru,“ vysvětluje starosta Marek Semerád s tím, že z tohoto důvodu je nutné tam, kde nejde jinak, odstranit například túje nebo jinou zeleň. Jinak by chodník nejenže nesplňoval normu a městys by odvedené dílo nemohl převzít a řádně zkolaudovat, ale také by v praxi chodníky nemohly plně sloužit například vozíčkářům, lidem s postižením zraku, ale třeba ani maminkám s kočárky. „Zdůrazňuji, že veškerá zeleň, která musela být nezbytně odstraněna, bude samozřejmě nahrazena novou výsadbou na vhodných místech,“ podotkl starosta. „Pokud se jedná o zeleň právě před Vaší nemovitostí, obraťte se na mne, rád s vámi vše osobně projednám tak, jak již bylo na webových stránkách předem avizováno,“ uvedl Marek Semerád.

Na fotografii je nové kabelové vedení veřejného osvětlení, které v dané ulici pokládá společnost ELTODO.

Pozor na nedělní vichr

Říká se do třetice všeho dobrého i zlého. Ale silný vítr se na nás v posledních třech týdnech žene už počtvrté. Meteorologové předpovídají silný západní, postupně severozápadní vítr s nárazy 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h). Výstraha před velmi silným větrem platí od 23. 2. 11:00 do půlnoci. Nejsilnější nárazy se očekávají v neděli ve večerních hodinách při přechodu studené fronty. Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu.

Představujeme slavného cerhenického rodáka

Philipp svobodný pán Weber von Ebenhof (30. 4. 1818 Cerhenice – 21. 7. 1900 Linz), zemský místodržitel. Byl vynikajícím císařským úředníkem a místodržitelem v Čechách, Dolním Rakousku a na Moravě. Vystudoval malostranské gymnázium v Praze a poté právnickou fakultu University Karlovy. Po roce 1838 v době éry knížete Klemense Wenzela von Metternich vstoupil do státních služeb. Dne 14. prosince 1859 byl dosavadní místodržitelský rada v Čechách Philipp Weber von Ebenhof jmenován císařem Františkem Josefem I dvorním radou a policejním ředitelem ve Vídni. Na sklonku 60. let 19. století působil jako viceprezident c. k. místodržitelství pro arcivévodský dům Dolního Rakouska. Bylo tak v letech 1868 – 1872, následně Weber působil v letech 1872 – 1874 jako místodržitel Korunní země Moravy a poté v letech 1874 – 1881 u Korunní země Čechy. Poté se vrátil na post v Dolním Rakousku, kde završil v roce 1889 svou úřednickou dráhu.

V roce 1869 obdržel od císaře Řád zelené koruny druhé třídy a následně byl povýšen do stavu svobodných pánů. V roce 1872byl tajný rada Weber oceněn dalším vyznamenáním, když mu byl udělen Velkokříž řádu Františka Josefa.

V historických análech je například záznam ze dne 30. září 1874, kdy zavítal do Nového Jičína na pozvání krajského hejtmana Johanna Ruziczky. Jeho excelence si prohlédla obecní dům, Lidovou a měšťanskou školu, kde pohovořila se studenty. Philipp Weber von Ebenhof si prohlédl také městskou spořitelnu, hasičský sbor a setkal se s představiteli c. k. krajského soudu. Po obědě pokračoval v prohlídce továrny Johann Hückel´s Söhne a státní tabákové továrny.

Literatura: Beilage zur Biene