Jak se vyvíjí situace se suchem

(ze zprávy Českého hydrometeorologického ústavu)

Horké počasí posledních dnů dále prohlubuje stav sucha. Vysoké teploty podporují výpar, navíc i červenec byl srážkově na téměř celém území výrazně podprůměrný. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích je pod hranicí sucha a některé drobné toky již zcela vyschly. Červencem pokračovalo na našem území srážkově chudé období. Na celém území napršelo, podle předběžného odhadu, okolo 55 % obvyklého červencového srážkového množství. Avšak panoval velký rozdíl mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na severovýchodě Moravy a Slezska došlo v polovině července k velmi výrazné srážkové události, kdy na Lysé hoře napršelo přes 200 mm během dvou dnů, v Čechách napršelo asi jen 40 % normálního množství. Srážky přitom často měly charakter lokálních bouřek. V průběhu července tak kleslo množství půdní vláhy i vody ve vodních tocích. Z hlediska vlhkosti půdy je situace nejkritičtější na většině Polabí, Poohří a v okolí Prahy, kde jsou zásoby využitelné vody prakticky na nule. „Na sledovaných profilech vodních toků aktuálně protéká většinou mezi 15 až 50 procenty toho, co je pro toto období obvyklé,“ uvádí hydrolog ČHMÚ Radek Čekal. Pouze na severovýchodě území jsou průtoky větší v důsledku doznívajícího vlivu extrémní srážkové události z poloviny července. Přitom přibližně asi u 43 % sledovaných profilů je průtok menší, než je limit sucha. Z hlediska dlouhodobých pozorování se jako nejvíce postižené jeví toky v povodí Sázavy, Jizery a Smědé, místy pak i další menší toky ve středních nadmořských výškách (např. Nežárka, Ploučnice, Želetavka). I v případě podzemních vod je situace na většině území podobně nepříznivá. Pouze na severovýchodě území je stav odpovídající dlouhodobému průměru. Naopak v 66 % všech sledovaných vrtů byla hladina silně podnormální nebo mimořádně podnormální. Plošně nejvíce zasažena jsou povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Ploučnice a Jihlavy. „Můžeme říci, že aktuální situace se velmi podobá stavu na přelomu července a srpna v roce 2015,“ uzavírá Radek Čekal.

Příští léto se budeme v Cerhenicích koupat

V plném proudu jsou přípravy na vybudování přírodního koupaliště a biotopu v areálu bývalé vodní nádrže Hvězda. „Máme již vydané územní rozhodnutí, zanedlouho budeme mít i stavební povolení a připravujeme také žádost o dotaci,“ popsal starosta Marek Semerád.

Škola má dnes narozeniny

Přesně před 90 lety otevřela cerhenická škola. Přinášíme ochutnávku z připravované knihy o její historie. Publikace vyjde 27. září.

Náš nový drahokam
Slavným dnem zůstane pro cerhenickou školu 29. červenec 1928. Na nádraží přijela vlakem kolínská městská kapela. Průvod pak prošel městečkem ke staré škole, kde o její historii promluvil Rudolf Bezecný. Ten také zahájil slavnost u budovy nové školy, po něm se ujal slova hlavní řečník, zástupce Zemské školní rady, učitel Antonín Herynk z Roudnice. V obsáhlé řeči vylíčil význam dnešní školy pro národ a stát československý. Řeč jeho odměněna neutuchajícím potleskem. Poté pronesl projev zástupce okresní správní komise v Kouřimi pan Urbánek.
Kronikář a učitel Otakar Videmann neopomněl do Pamětní knihy městyse Cerhenice poznamenat: Slavnostním řečníkem byl Antonín Herynk, který plamennou řečí zahřímal do duše některých občanů, jimž škola a pokrok byly proti chuti.
Okresní školní inspektor Václav Hrubý právě pobýval v Karlových Varech a zaslal předsedovi místní školní rady dopis, kde mimo jiné píše: Do zlatorohu naší těžce vykoupené vlasti přibyl nový drahokam – nová školní budova v Cerhenicích. Pozdravy zaslal i Jan Koudelka, poslanec Národního shromáždění za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Od roku 1911 působil v Kolíně, zahynul v roce 1942 v Osvětimi.
Místopředseda místní školní rady Bartoloměj Malý předal klíče nové školní budovy řídícímu učiteli Rudolfu Bezecnému. V restauraci v zahradě U Břichnáčů po slavnosti koncertovala hudba do pozdních večerních hodin, dodává kronikář.
Místní školní rada přenechala zdarma starou školu obci s výhradou, že tam budou zaručeny byty pro učitele a školníka. Podle zápisu ze schůze obecního zastupitelstva se „řízení za účelem schválení novostavby školní budovy“ konalo 9. července. První kolaudace se pak uskutečnila 24. října 1928, druhá až 3. září 1929.
Školní rok 1928-1929 byl zahájen 1. září v nové budově. Celá obec oslavila 28. října také desáté výročí vzniku samostatné republiky. Na slavnostní schůzi ve vyzdobené tělocvičně promluvil kromě místostarosty Jana Horníka také řídící učitel Rudolf Bezecný. Připomínám alespoň jednu větu z jeho projevu: Ne v kritizování, boření a pasivnosti, ale v budování, v plodné práci je naše budoucnost. Po jeho proslovu zazpívali žáci 5. třídy slavnostní kantátu Buď zdráv nám, presidente náš, významný den doplnili svým vystoupením i další žáci.
Ano, Cerhenice mají novou krásnou školu, nový drahokam.

Břetislav Ditrych

Program Cerhenického večera znám!

Starosta Marek Semerád zve všechny obyvatele na megakoncert Dalibora Jandy, který se uskuteční v rámci letošního Cerhenického večera 25. srpna na náměstí. Dalibor Janda vystoupí s kapelou Prototyp, vyhrávat bude také Paragraf 202. Jako exkluzivní host večera vystoupí Jiřina Anna Jandová a další hosté jako překvapení. Vstupné na celý večer je zdarma.

Uzavření jídelny a přihlašování stravování na školní rok 2018/2019

Od 30. 7. do 10. 8. 2018 bude uzavřená školní jídelna. První týden je sanitární, veškeré vybavení jídelny se bude umývat a všechny prostory školní jídelny se budou malovat. Školní jídelna bude dovybavena novým konvektomatem. Připravuje se tak na nový školní rok, kdy bude navýšena kapacita na 350 uvařených jídel. Další novinka ve školní jídelně bude vaření bezlepkové stravy pro ABA školku. Žáci a pedagogové základní školy si od září budou moci vychutnávat nápoje z nového vířiče. Přihlašování ke stravování na nový školní rok bude poslední týden v srpnu. Podrobnější informace o placení a přihlašování obdrží rodiče v předstihu prostřednictvím e- mailů.

Pozor na nebezpečí požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro kraje Praha, Středočeský, Ústecký a část Libereckého kraje výstrahu číslo na zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

V následujících místech

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

je ZAKÁZÁNO

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.