Přednášky a výstava v Enviromentálním centru Cerhenice

Co se chystá v envicentru v oblasti ekologie a ochrany přírody na 2. pololetí 2020

1. Český ráj to na pohled

Vyprávění a beseda s doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. o jeho práci, ale především o knihách Český ráj to na pohled a na procházky, Vidím město zelené, Střední Čechy – spirála přírodních krás a dalších.

2. Co víme o světě hmyzu?

Hmyz v ochraně přírody. Přednáška a beseda s ing. Ivo Rusem, zoologem z Oddělení přírodovědného a ochrany přírody Regionálního muzea v Kolíně

3. Památné stromy Kolínska

Život na památných stromech, chráněná území a příroda na Kolínsku, vliv turistiky na chráněná území obecně

Přednáška a beseda s ing. Ivo Rusem, zoologem a entomologem z Oddělení přírodovědného a ochrany přírody Regionálního muzea v Kolíně

4. Okolní přírodou s doc. RNDr. Václavem Zieglerem

Jaká byla, je a bude příroda kolem nás? Jak a čím ji můžeme pomáhat uchovat? Přednáška s návazností na známou knihu Přírodou Pečecka.

Všechny přednášky v Enviromentálním centru budou doplněny promítáním.

Výstava

Stromy, květiny a zvířátka kolem nás. Výstava dětských kreseb. Ve spolupráci s Mateřskou školou Cerhenice, řed. Mgr. Anna Hrudková

 

                      Lenka Mlynářová, místostarostka městyse Cerhenice

                      Ing. Břetislav Ditrych, koordinátor programu

Jak to vidí starosta – červnové zastupitelstvo

Kulturní záležitosti, společenské akce, ale také finance, odpadové hospodářství a rekonstrukřní práce byly na pořadu jednání dalšího zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž jsme se sešli poslední červnový den.
Tradičně jsme nejprve zkontrolovali plnění úkolů z minulého zasedání, abychom se poté věnovali záměru na vydání fotoknihy o Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku, jež by měla být nejen propagací městyse, dílem pro naše patrioty, ale jednou i připomínkou pro další generace. Schválili jsme složení komise pro občanské záležitosti, v níž budou pracovat dámy Jindřiška Junková, Zdeňka Novotná, Dana Cintlová a Jaroslava Srpová. Současně jsme projednali i koncepci práce této komise, do níž spadají nejen gratulace k životním jubileím našich seniorů a vítání občánků. Hovořili jsme také o kulturních akcích, ať už to byla kvůli pandemii koronaviru na červenec přesunutá pouť, koncert skupiny Gazdina roba společně s promítáním letního kina plánované na zahradním hřišti na 7. srpna či koncert filmové hudby na náměstí Míru, který se uskuteční 27. září.
Projednali a schválili jsme závěrečný účet Městyse Cerhenice za rok 2019 bez výhrad, účetní závěrku Městyse Cerhenice a účetní závěrky příspěvkových organizací, tedy mateřské školy, základní školy a školní jídelny. Ředitelka mateřské školy Anna Hrudková současně předložila souhrn aktivit tohoto zařízení za období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020, o němž jsem zastupitele informoval. Důležitým bodem týkajícím se mateřské školy bylo také navýšení její kapacity na 75 dětí, které jsem dojednal a následně předložil ke schválení. Zastupitelé pro tento krok zvedli ruku, navýšení kapacity ulehčí od starostí dalším cerhenickým rodinám, jejichž děti jsme právě z kapacitních důvodů nemohli dosud do školky přijmout.
K dalším bodům našeho zasedání patřila zpráva o výsledku hospodaření Městyse Cerhenice za uplynulý rok, přijali jsme systémové opatření k 31. 12. 2020 týkající se vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, řešili jsme vyhlášku o účetnictví a věnovali se také problematice rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Na zasedání zastupitelstva jsme projednali také ukončení soudních sporů, a to s Mgr. M. Ulvrovou a advokátní kanceláří J&T, Praha. Zastupitelstvo podpořilo návrh soudního smíru.
Věnovali jsme se samozřejmě také našim obcím. Městysi se podařilo získat dotaci na opravu kapičky, za kterou jsem osobně na ministerstvu loboval, takže jsme již mohli schválit její přijetí a zároveň hned i smlouvu na realizaci s našimi technickými službami. Zkrátka ať to pěkně odsýpá a kaplička je co nejdřív jako nová. Nejde ale jen o kapličku. Přece jen, lidé kolem ní nechtějí chodit po rozbitých komunikacích. Proto jsme projednali zprávu o plánovaných opravách v Cerhýnkách, konkrétně jde o rekonstrukci silnice i chodníků. Do opravy komunikace investujeme 199 tisíc korun, provedou ji opět naše technické služby.
Schválili jsme oslovení odborníka na vypracování cenové nabídky na projekt kanalizačního řadu v ulici Na Černých, projednali jsme také nákup pěti set žlutých popelnic na třídění plastů. Nádoby budeme rozdávat do jednotlivých domácností.
Významným bodem jednání bylo také schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 186/8 v k.ú. Cerhenice o výměře 420 m2 . Kritérii záměru, které si městys klade, jsou minimální cena dva milionu korun a předkupní právo do doby kolaudace bytového domu.
Marek Semerád

Fotbalový turnaj přípravek a fotbalový camp pro děti

Dobročinný spolek VULNUS CURARE pořádá letos v Cerhenicích 3 příměstské tábory pro děti různého věku. „Velký zájem o ně mě inspiroval k tomu, že udělám ještě další, tentokrát fotbalový. V srpnu, snad do té doby nevypukne druhá vlna pandemie,“ říká předseda Marek Semerád. Tábor alias camp je určen jak pro děti z fotbalové přípravky, tak i pro jiné děti, které baví pohyb nebo prostě jen nechtějí sedět pořád u tabletu samy doma.  Na 28. 8. přislíbil účast Václav Kadlec, bývalý vynikající hráč Sparty a reprezentace.

Myslivci varují – začala srnčí říje

V těchto dnech začala srnčí říje a bude probíhat zhruba do poloviny srpna. Pokud vám přes silnici přeběhne srna, je opravdu velká pravděpodobnost, že ji vzápětí bude pronásledovat srnec. Při pronásledování srny srnec okolí nevnímá a je zde tedy vysoké riziko srážky s vaším vozem. A to v kteroukoli denní i noční dobu. V našem okolí jsou nejvíce riziková místa:

od výjezdu z Cerhenic k vodojemu,

pod cerhenickým hřbitovem (nebo také pod Borkem),

v úseku za odbočkou do Cerhýnek po polní cestu k dobřichovskému hřbitovu.

Buďte prosím ostražití

Příměstské tábory v Cerhenicích

z facebooku: Helena SoukupováMáme rádi Cerhenice official

Série příměstských táborů v Cerhenicích odstartovala a základní školu obsadili indiáni. S veselou indiánskou pohádkou za nimi přijelo divadélko Koloběžka z Nymburka, o pomoc se záchranou Matky Země je požádal samotný Manitou, naučili se střílet z luku, lovit ryby a jezdit na (skoro) opravdovém koni. Celým týdnem je budou provázet indiánští duchové, dnes nad malými táborníky držel ochrannou ruku (a také je trochu úkoloval) dobrý Duch zvířat.

Městys rozváží do domácností nádoby na tříděný odpad

Když si městys zhruba před třemi lety začal sám svážet odpad, byl v podstatě průkopník. I dnes jsou v tomto ohledu Cerhenice spíše výjimkou. „Takové řešení má ovšem mnoho výhod. Samozřejmě, že ještě spoustu věcí neumíme a učíme se je tak říkajíc za pochodu,“ předesílá starosta Marek Semerád s tím, že pronájem žlutých popelnic a podpora třídění odpadu k tomu také patří. „Zatím jsme nadšeni z obrovského zájmu. Během dopoledne bylo prvních 50 kusů hned pryč,“ říká starosta.

Během letošních prázdnin se skutečně dostane na každého. Hned, jak přijede další várka, bude městys v rozdávání pokračovat. To by mělo být zhruba za čtrnáct dní.

Starosta splnil slovo, František Horel už odpočívá v rodné půdě

Z úcty k panu Františku Horelovi, statkáři a nejdéle sloužícímu starostovi Cerhenic, městys jeho hrobku přestěhoval z vedlejšího Dobřichova do rodných Cerhenic.

Pan starosta Horel již nemá přímé příbuzné, a tak bude o jeho hrob pečovat sama obec. Jak se říká: komu čest, tomu čest. Pan starosta Horel si svoje čestné místo vedle Blanky Waleské rozhodně zaslouží,“ řekl starosta Marek Semerád.

Pochvala od žurnalistky

V Cerhenicích na Kolínsku mají docela jiný přístup k legendárním hercům než v Praze. Své rodačce, člence Národního divadla, Blance Waleské tu udělali pamětní desku a na své náklady převezli její ostatky na zdejší hřbitov. Zasloužili se ale také o vydání knížky o ní. O tom všem píšu v novém vydání měsíčníku Retro v článku o této tajuplné ženě, která očarovala malíře Naskeho, ale i mnoho dalších mužů, aby nakonec zvolila jako svou životní partnerku ženu. A proč Prahu vlastně kritizuji? Třeba proto, že jsem se na dvou městských částech opakovaně pokoušela prosadit realizaci pamětní desky Oldřichu Novému a zájem byl nulový. Praha má prý pamětních desek tolik, že je ani nestačí ošetřovat a je ještě tisíc dalších důvodů, proč ne…. U mimopražských obcí, městeček a městysů už se raduji po několikáté. Podobně hezky se zachovali např. i k Marii Hubnerové v její rodné Slatině nad Zdobnicí, když si adoptovali její hrob na Olšanských hřbitovech…

Blanka Kovaříková