Městys projektuje úpravy Borečku

Městys projektuje úpravy Borečku, který koupil od pana Nováka a poctivě ho čtyři roky splácel. Úpravy by měly být jednak lesnického charakteru, jednak týkající se mobiliáře. Oboje hodlá radnice financovat prostřednictvím výzvy MAS Mezilesí, kde bude zanedlouho vypsaná dotační výzva. Projektantem záměru je ing. Posolda. „Děkujeme za vaše nápady, čím bychom mohli tuto hezkou část Cerhenic blízko nové školky ještě vylepšit,“ říká starosta Marek Semerád.

Cerhenice sníží spotřebu elektrické energie u veřejného osvětlení

V Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku probíhá v letních měsících rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení. Nové světelné zdroje s technologií LED přinesou občanům nejen zvýšení bezpečnosti a komfortu na veřejných místech, ale také významnou měrou přispějí ke snížení elektrické energie. Zakázku získaly ve veřejné soutěži společnosti Eltodo a.s. a Eltodo Osvětlení, s.r.o.

Rekonstrukce veřejného osvětlení spočívá v obnově celkem 306 světelných bodů včetně nových stožárů, osvětlovacích těles a stožárových elektrovýzbrojí. Rekonstrukcí projdou také podzemní napájecí sítě veřejného osvětlení a rozvaděče.

Od zahájení prací v červnu 2017 byla provedena výměna všech stožárů a svítidel veřejného osvětlení v části Cerhýnky a v části Radimek byla vyměněna všechna stávající osvětlovací tělesa za svítidla LED. Podchod pod tratí ČD byl rovněž osazen LED svítidly a v rámci nově budované mateřské školy při Školní ulici proběhla rekonstrukce stávajícího osvětlení a jeho doplnění.

V současné době probíhá kompletní výměna kabelového vedení na hlavním průtahu Cerhenicemi, tj. v části ulic Nádražní, Na Vinohradech, Náměstí Míru, Východní a 1. máje. S tím spojené omezení provozu na těchto komunikacích se firma snažit minimalizovat. Následně proběhne výstavba nových osvětlovacích stožárů včetně svítidel LED.

V letošním roce se ještě počítá s vybudováním veřejného osvětlení v ulici Antonína Hampla. V dalších etapách dojde k doplnění osvětlení v ulici Na Borku (slepá část směrem k cyklostezce do Cerhýnek) a v části mezi Školskou a Edvarda Beneše, dále v ulici U Hřiště u nových rodinných domů, v Zahradní ulici mezi ulicemi U Borku a Blanky Waleské, a na křižovatce v ulici Na Palouku s pěší cestou od Nádražní ulice.

Rekonstrukce, která je plánovaná do roku 2022, přinese spolu s modernizací a doplněním veřejného osvětlení snížení celkového instalovaného příkonu osvětlení ze současných 22,154 kW na méně než 9 kW. Nově instalovaná technologie umožní regulaci intenzity osvětlení v závislosti na denní době.

Společnost Eltodo Osvětlení, s.r.o. bude po dobu následujících 20 let vykonávat rovněž správu, údržbu a opravy systému veřejného osvětlení v městysi Cerhenice a přilehlých obcích. Pro hlášení poruch je k dispozici bezplatná linka 800 101 109 s nepřetržitým provozem.

O čem jednali zastupitelé

Zastupitelstvo městyse schválilo harmonogram oprav komunikací a chodníků v Cerhenicích a Cerhýnkách. Větší částku také vyčlenilo na opravy výtluků na místních silnicích. Začne se dírou u dolního hřiště a před domem pana Vernera. „Máte-li někdo ještě jiný tip na opravu, dejte nám vědět,“ říká starosta Marek Semerád.

Poděkování

Tábor se skřítkem Cerheníčkem by se nikdy nemohl uskutečnit bez pomoci spousty lidí.
Děkujeme za finanční a morální podporu starostovi městyse Cerhenice Markovi Semerádovi. Učitelům ZŠ Cerhenice Janě Truhlářové a Ivo Jelínkovi, učitelce MŠ Velim Ivaně Hrbkové a maminkám dětského klubu Cerheníček Lucce Hrbkové, Heleně Soukupové a Evě Siberové. Panu Chlumskému za přednášku o sovách, paní Faltové za úklid (byl potřeba). Firmě Remax za půjčení a instalaci skákacího hradu (škoda, že jsme nenahráli nadšené jůůůůůůůůůůůůůů, když ho děti uviděly), paní Polákové za grafický návrh skřítka Cerheníčka a v neposlední řadě panu Františku Soukupovi za úžasné povídky se skřítkem Cerheníčkem, které nás celým táborem provázely.

Tým Cerheníčku

Jak se vyvíjí situace se suchem

(ze zprávy Českého hydrometeorologického ústavu)

Horké počasí posledních dnů dále prohlubuje stav sucha. Vysoké teploty podporují výpar, navíc i červenec byl srážkově na téměř celém území výrazně podprůměrný. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích je pod hranicí sucha a některé drobné toky již zcela vyschly. Červencem pokračovalo na našem území srážkově chudé období. Na celém území napršelo, podle předběžného odhadu, okolo 55 % obvyklého červencového srážkového množství. Avšak panoval velký rozdíl mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na severovýchodě Moravy a Slezska došlo v polovině července k velmi výrazné srážkové události, kdy na Lysé hoře napršelo přes 200 mm během dvou dnů, v Čechách napršelo asi jen 40 % normálního množství. Srážky přitom často měly charakter lokálních bouřek. V průběhu července tak kleslo množství půdní vláhy i vody ve vodních tocích. Z hlediska vlhkosti půdy je situace nejkritičtější na většině Polabí, Poohří a v okolí Prahy, kde jsou zásoby využitelné vody prakticky na nule. „Na sledovaných profilech vodních toků aktuálně protéká většinou mezi 15 až 50 procenty toho, co je pro toto období obvyklé,“ uvádí hydrolog ČHMÚ Radek Čekal. Pouze na severovýchodě území jsou průtoky větší v důsledku doznívajícího vlivu extrémní srážkové události z poloviny července. Přitom přibližně asi u 43 % sledovaných profilů je průtok menší, než je limit sucha. Z hlediska dlouhodobých pozorování se jako nejvíce postižené jeví toky v povodí Sázavy, Jizery a Smědé, místy pak i další menší toky ve středních nadmořských výškách (např. Nežárka, Ploučnice, Želetavka). I v případě podzemních vod je situace na většině území podobně nepříznivá. Pouze na severovýchodě území je stav odpovídající dlouhodobému průměru. Naopak v 66 % všech sledovaných vrtů byla hladina silně podnormální nebo mimořádně podnormální. Plošně nejvíce zasažena jsou povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Ploučnice a Jihlavy. „Můžeme říci, že aktuální situace se velmi podobá stavu na přelomu července a srpna v roce 2015,“ uzavírá Radek Čekal.