Víkendový kurz v envi – Qi gong

Qi gong (čchi kung) je tělesné cvičení pro udržení zdraví. Je to práce s energií, životní energií, která je základní hodnotou tradiční čínské medicíny. Qi gong je jedním z pěti základních pilířů péče o zdraví dle tradiční čínské medicíny. Má hodně forem a v envicentru se se zaměří na Gui Gen, což je v překladu návrat ke kořenům. Jedná se o cvičení na základní orgány v těle podle pěti prvků: srdce, slezina, plíce, ledviny, játra.

Kurz, který vede Lada Novotná, terapeutka tradiční čínské medicíny, je vhodný i pro úplné začátečníky. Uskuteční se 21. a 22. dubna

S sebou karimatku, pití a teplé oblečení.

Cena za 8 lekcí: 600,- Kč.

Rezervace na e-mailové adrese: envi.centrum@cerhenice.cz nebo na telefonu: +420 776 033 954.

Nový systém nakládání s odpady v městysi Cerhenice

Vážení obyvatelé Cerhenic, Cerhýnek a Radimku,

vedení městyse se velmi důkladně zabývalo otázkou, jak racionalizovat systém nakládání s odpady tak, aby nedošlo ke zvýšení poplatku za svoz, který hradí naši obyvatelé. Výběrové řízení na firmu pro svoz domovního i tříděného odpadu ukázalo, že zcela všechny nabídky byly několikanásobně dražší než v současné době. Zastupitelstvo proto po pečlivém zvážení všech pro a proti včetně faktu, že jsme pořídili pro občany biopopelnice a žádáme o dotaci na sběrný dvůr, rozhodlo, že městys bude odpady svážet vlastními silami. Pořídili jsme již svozové vozidlo Mercedes Benz 2629 L Axor Faun a od 5. dubna se bude svážet jeden týden komunální odpad, další týden bioodpad. Tento režim bude fungovat do konce října, od listopadu do března se pak bude každý týden svážet komunální odpad. Svozovými dny budou pro Cerhýnky a Radimek čtvrtky, pro Cerhenice pátky. Pro nádoby na odpad bude svozové vozidlo přijíždět v odpoledních hodinách, abyste nemuseli popelnice před dům dávat den předem, a omezilo se tak riziko, že nádoby přes noc někdo odcizí, poškodí nebo povalí. Věřím, že tento systém Vám bude vyhovovat a napomůže zvýšení komfortu života v našem městysi i životnímu prostředí.

Starosta Marek Semerád

 

Co patří do nádob na bioodpad:

– zbytky ovoce, zeleniny

– listy a nať zeleniny

– odpad ze zeleně v domácnosti

– zbytky pečiva a obilovin

– travní hmota

– plevel, listí

– jemné nebo drcené větve

– hobliny, piliny

Co NEPATŘÍ do nádob na bioodpad:

– živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)

– exkrementy zvířat

– papír, sklo, plasty, textil, kovy

– nebezpečné odpady

– zbytkový komunální odpad

 

Co patří do popelnic na směsný komunální odpad:

smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek

Co NEPATŘÍ do popelnic na směsný komunální odpad:

nebezpečný odpad

bioodpad

stavební odpady

papír, plasty, sklo, kovy

 

Žádáme občany, aby v rámci zabezpečení maximální míry vytřídění a čistoty jednotlivých materiálů tato pravidla dodržovali. Jakékoli nežádoucí příměsi ztěžují využití odpadu jako druhotné suroviny. Nádoby, které budou obsahovat nepovolené odpady, nebudou obsluhou vyvezeny a nevzniká ani nárok na náhradní svoz.

 

Harmonogram svozu odpadů

5. dubna – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

6. dubna – Cerhenice komunální odpad

12. dubna – Cerhýnky a Radimek bioodpad

13. dubna – Cerhenice bioodpad

19. dubna – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

20. dubna – Cerhenice komunální odpad

26. dubna – Cerhýnky a Radimek bioodpad

27. dubna – Cerhenice bioodpad

3. května – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

4. května – Cerhenice komunální odpad

10. května – Cerhýnky a Radimek bioodpad

11. května – Cerhenice bioodpad

17. května – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

18. května – Cerhenice komunální odpad

24. května – Cerhýnky a Radimek bioodpad

25. května – Cerhenice bioodpad

31. května – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

1. června – Cerhenice komunální odpad

7. června – Cerhýnky a Radimek bioodpad

8. června – Cerhenice bioodpad

14. června – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

15. června – Cerhenice komunální odpad

21. června – Cerhýnky a Radimek bioodpad

22. června Cerhenice bioodpad

28. června – Cerhýnky a Radimek komunální odpad

29. června – Cerhenice komunální odpad

…. atd až do konce měsíce října. Od listopadu svoz komunálního odpadu každý týden.

Prosba o zapůjčení fotografii s hasičskou tematikou

Prosíme občany našeho městyse, kteří vlastní dobové fotografie s hasičskou tematikou týkající se historie našeho sboru, o zapůjčení případně darování fotografií. Rádi bychom uspořádali výstavu fotografií na oslavách 140. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Cerhenicích, které se konají 23.6.2018. Fotografie můžete předat k rukám Lence Mlynářové na úřadě, v případě elektronické podoby zaslat na e-mail.: hasici.cerhenice@seznam.cz, tel.: 603168840
Všem předem děkujeme ochotu a spolupráci.

Hasiči Cerhenice

Konkurz na nového ředitele (ředitelku) základní školy

Zastupitelstvo městyse Cerhenice vypsalo konkurz na nového ředitele (ředitelku) Základní školy Cerhenice. Přihlášky je možné zasílat do konce dubna 2018 (termín byl prodloužen), nástup od 1. července 2018.

 

V y h l á š e n í k o n k u r s n í h o ř í z e n í

Městys Cerhenice na základě usnesení č. 02/2018 ze dne 16. 2. 2018 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

oznamuje vyhlášení

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městysem Cerhenice:

Základní škola Cerhenice, příspěvková organizace, IČ 71294236

Předpokládaný nástup: 1. července 2018

Zkušební doba: 6 měsíců

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • minimální čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb.

 • občanská a morální bezúhonnost
 • odborné, organizační a řídící schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkursnímu řízení:

 • přihláška (s uvedením kontaktní adresy, telefonu, příp. e-mailu)

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení, případně doklad o pedagogické způsobilosti)

 • přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

 • životopis

 • koncepce rozvoje školy (zřizovatel požaduje zvláštní zaměření na environmentální výchovu)

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (aktuální)

 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 • osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 30. dubna 2018 do 10:00 hodin na adresu:

Úřad městyse Cerhenice

Školská 444, PSČ 281 02, Cerhenice,

na obálku napište „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na ZŠ Cerhenice“

PhDr. Bc. Marek Semerád MBA

starosta městyse

Čtvrteční obědy ve školce

Z důvodu velikonočních prázdnin v základní škole a chybějícího personálu v jídelně prosí mateřská škola o informaci (osobně, tel, SMS), zda Vaše dítko přijde ve čtvrtek 29. 3. do MŠ. Pokud ne, nezapomeňte si odhlásit obědy. Předškoláci na čtvrtek nepotřebují záznam v omluvném listu.