Jak to vidí starosta – říjnové zastupitelstvo

Říjnové zasedání zastupitelstva jsme tradičně zahájili kontrolu usnesení ze zářijové schůze, abychom hned poté schválili obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro naše obyvatele se nic nemění, nebudou z svých kapes vydávat více, poplatek zůstává stejný.
Schválili jsme smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ a také smlouvu o dílo na zpracování územního plánu, a to s urbanistickým ateliérem Vladivoje Řezníka z Mnichovic.
Milou povinností pro nás bylo schválení názvu nové ulice. Náš městys se zkrátka rozrůstá.
A tak od nynějška máme novou ulici s názvem Františka Horela.
Řešili jsme opravu komunikace Za Štěpnicí, tam bohužel došlo k prodloužení termínu dokončení, hotovo bude na jaře, nejdéle do konce května.
Ředitel Technických služeb Cerhenice informoval o činnosti naší organizace a předložil nabídku na zakoupení nového traktoru. Traktor není zrovna levná záležitost, tedy pokud chceme pořídit kvalitní stroj, který bude dobře sloužit a pokud možno dlouho, ne abychom s ním po roce museli na generální opravu. Proto jsme odhlasovali nákup traktoru za zhruba milion, který budeme postupně splácet.
Následně jsem přítomné zastupitele seznámil s dílčím přezkoumáním hospodaření městyse, schválili jsme také pracovněprávní vztah na pozici řidiče popelářského vozu. Zabývali jsme se zřizovací listinou Základní umělecké školy Cerhenice a nezapomněli jsme samozřejmě ani na další kulturní a společenský život v obci.
Seznámil jsem zastupitele s akcemi, které bude městys pořádat do konce roku, tj. např. 10. listopadu besedu s V. Harapesem v environmentálním centru, 17.listopadu společně s našimi hasiči lampiónový průvod, 28. listopadu rozsvícení vánočního stromu, 19. prosince koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého a dnes již tradičně na Štědrý den tamtéž mši.
Dalšími body našeho říjnového zasedání byly opět investice, schválili jsme podání žádostí o dotace na zhotovení komunikace v okolí mateřské školy a na vybudování workoutového hřiště. Hovořili jsme o projektování cyklostezky, kde spolupracujeme s firmou Swietelský Rail, o výsadbě stromů na základě dohody s obcí Ratenice po výstavbě ratenického vodovodu, o opravě komunikací v Cerhýnkách, kde by měl být termín dokončení splněn do konce listopadu, nebo o rekonstrukci nádraží v Cerhenicích.

Jak to vidí starosta – zářijové zastupitelstvo

Hned se začátkem nového školního roku jsme se s kolegy zastupiteli sešli na dalším zasedání. Inu, doba prázdnin a dovolených je za námi, tak není na místě otálet. A k projednání jsme toho měli opravdu hodně.
Mezi prvními body bylo otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce workoutu a parkourového parku s lezeckou stěnou v Cerhenicích. Zastupitelstvo zvedlo roku pro firmu ENUMA ELIS Praha.
Řešili jsme pojistné smlouvy na budovy městyse i na úpravnu vody a tlakovou stanici, ale věnovali jsme se třeba také dalšímu vítání občánků s kulturním vystoupením dětí pěveckého souboru Českého rozhlasu.
Schválili jsme podání žádosti o dotaci na auto pro pečovatelskou službu, současně také
přijetí již získané dotace pro pečovatelskou službu ve výši 375 000 korun.
Zapomenout se nemohlo samozřejmě na Cerhýnky. Na programu zářijového zasedání zastupitelstva byla rekonstrukce komunikací v Cerhýnkách, na niž se sešly tři nabídky s cenami 4,77 milionu, 3,98 milionu a 3,8 milionu. Zvolili jsme tu nejlevnější, kterou podala společnost M-SILNICE z Pardubic.
Bodem jednání, o který byl program na můj návrh rozšířen, bylo schválení rámcové smlouvy o spolupráci při budování optické sítě FTTH v městysi Cerhenice uzavřenou mezi městysem a firmou Melou Corporation z Prahy. Zastupitelé pro smlouvu zvedli ruku a jen připomínám, že cerhenickou kasu nebude tento krok stát ani korunu. Firma nejmodernější síť vybuduje na své náklady a celé Cerhenice budou moci využívat vysokorychlostní internet včetně digitální televize, a to bez výpadků.
Kolegy zastupitele jsem zároveň informoval o probíhajících akcích, například o ukončení stavebních prací na sběrném dvoře, představil jsem také protokol České inspekce životního prostředí o kontrole čistírny odpadních vod nebo vodoprávní rozhodnutí na kanalizaci Na Černých.
Hovořili jsme také o přípravách základní umělecké školy, která by se měla rozjet v září příštího roku, nebo o revitalizaci Přeďáku.
Kolegyně místostarostka Lenka Mlynářová informovala o odstěhování nájemníků bytu, o instalování měřičů tepla během měsíce září či o převodech energií na Správu domů a bytů, příspěvkovou organizaci s předpokládaným termínem říjen 2021.
Zabývali jsme se renovací válečného hrobu na našem hřbitově, byl předložen návrh rekonstrukce, hotovo by mělo být už koncem tohoto roku. Co se týče památníku v Cerhýnkách, schválili jsme podání žádosti o zapsání do registru válečných hrobů, následně pak podání žádost o dotaci z ministerstva obrany.
Projednali jsme informace o jednání s firmou GasNet s.r.o. na odkoupení plynovodních přípojek ve vlastnictví městyse, schválili smlouvu o dílo se společností TopGis z Brna na zajištění mapové aplikace GisOnline a nezapomnělo se ani na poděkování za dosavadní spolupráci firmě DIMATEX za bezplatný svoz textilu, jež se stejně jako letos plánuje i na příští rok.
Marek Semerád

Jak to vidí starosta – květnové zastupitelstvo

Poslední květnový pátek jsme se v podvečer v prostorách environmentálního centra sešli na další schůzi zastupitelstva a opět ji zahájili kontrolou plnění usnesení z předchozího zasedání.
Mezi prvními projednávanými body bylo také financování výstavby sběrného dvora, konkrétně jsme řešili úvěr ve výši 7,1 milionu od Fio banky. Dlužno podotknout, že více než šest milionů nákladů nám pokryje dotace od ministerstva životního prostředí.
Probírali jsme také cenovou nabídku na zpracování územní studie náměstí Míru, vybrali jsme dodavatele z Mnichovic za 137 tisíc korun a věříme, že výsledkem jeho práce bude pěkný návrh na další zkrášlení našeho městyse. Centrum si to jistě zaslouží.
Zabývali jsme se také projektovou dokumentací na komplexní řešení dešťových vod, které pořídila firma AquaKlimax z Liberce, schválili jsme smlouvu na restaurování památníku na hřbitově a řešili jsme opět tradiční smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ.
Ve své rozsáhlé zprávě jsem kolegy zastupitele informoval o probíhajících investičních akcích, o otevření parkovacího domu, o dopravních opatřeních v areálu bývalého cukrovaru, ale třeba také o přijetí dětí do mateřské školy, řeč přišla i na rekonstrukci podchodu či na provedenou kontrolu vpustí v Nádražní ulici, což budu ještě řešit s hejtmankou Středočeského kraje.
Zastupitelstvo se zabývalo také cenovou nabídkou na opravu fasády spolkového domu, chybět nemohla zpráva předsedy Osadního výboru Cerhýnky, probírali jsme také čištění, opravy a monitoring dešťové kanalizace nebo skládku v ulici Za Dráhou, kde se hned pouštím do místního šetření.
A dobrá zpráva na závěr: schválili jsme podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu pro obyvatele Radimku.

Jak to vidí starosta – dubnové zastupitelstvo

Dubnové zasedání zastupitelstva, byť ho provázely roušky, respirátory a další přísná protiepidemická opatření, jsme zahájili docela klasicky jako v nekovidových dobách, a to kontrolou usnesení z předchozího zasedání.

Jedním z důležitých bodů jednání byl rozpočet na letošní rok, který zastupitelstvo schválilo jako vyrovnaný.

Věnovali jsme se samozřejmě také našemu čerstvě dokončenému parkovacímu domu, odhlasovali jsme jeho provozní řád, probírali jsme drobné nedodělky, které se postupně odstraňují, a také s parkovacím domem související instalaci dopravních prvků v Nádražní ulici, jež by měla být hotová do konce tohoto měsíce.

Dalším tématem našeho dubnového zasedání byl projekt optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace povodí vodního toku Káča. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vypracování projektové dokumentace a zároveň už i oslovení firem na její vypracování.

Projednali jsme rozšíření počtu hlásičů obecního rozhlasu, schválili přísedící pro Okresní soud v Kolíně, jíž se stala paní Milena Špinková, došlo i na schválení smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráce při jeho provozování uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a Zásilkovnou s.r.o.

Nezapomněli jsme samozřejmě na naši pečovatelskou službu, hovořilo se o provedené anketě mezi obyvateli chráněných bytů či o zprávě předsedkyně sociální komise.

Rádi jsme zvedli ruku pro přijetí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na letošní příměstské dětské tábory v Cerhenicích, potěšující byla i zpráva o rekonstrukci kapličky v Cerhýnkách, která běží podle harmonogramu.

Věnovali jsme se také pozemkovým záležitostem, jejichž výsledkem bude plocha pro vybudování tělocvičny.

Odsouhlasili jsme několik smluv o zřízení věcného břemene s ČEZem, probírali jsme nutné opravy, údržbu, nátěry na Zahradním hřišti, řešili jsme také černou skládku, na niž jste nás upozornili v areálu bývalého písáku, stejně tak jako odstranění sutě a nepořádku v lokalitě Za Dráhou.

V lokalitě Na Palouku bylo třeba vyřešit končící nájemní smlouvy, výměnu bytu apod.

Zastupitelstvo také na základě podnětů občanů rozhodlo o deratizaci umístěním návnad do vpustí dešťové kanalizace.

Diskutovali jsme plánované pořízení elektromobilu. Získali jsme již příslib dotace, ale spoluúčast městyse by samozřejmě byla nutná. V současné nelehké době se zastupitelstvo rozhodlo od koupě prozatím upustit. Věřím, že s rozvojem elektromobility bude v budoucnu ještě řada příležitostí elektromobil pořídit.

K projednávaným bodům patřil také návrh nařízení č. 01/2021, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. Odsouhlasili jsme maximální výši nájemného na 22,- Kč/m2/rok a cenu hřbitovních služeb na 100,- Kč/rok. Platnost ceníku nabývá účinnosti od 01. 05. 2021.

Jak to vidí starosta – lednové zastupitelstvo

První letošní jednání zastupitelstva našeho městyse, jež proběhlo v pátek 29. ledna, mělo na programu celkem desítku bodů. Samozřejmě jsme jako vždy zkontrolovali plnění usnesení z minulé schůze a pustili se do projednávání záležitostí, jakými bylo třeba stanovení ceny vodného a stočného nebo smlouvy o zřízení věcných břemen.
Vodné pro letošní rok zastupitelstvo odhlasovalo ve výši 50,05 Kč za krychlový metr, stočné pak 49,06 Kč. Smluv o zřízení věcného břemene jsme projednali hned několik, všechny se týkaly společnosti ČEZ, jejíž platba již samozřejmě podléhá zvýšené ceně. Za věcné břemeno Pod Beránkem provede jednorázovou úhradu ve výši 169 000 Kč, v ulici 1. Máje 17 000 Kč a U Hřiště 4000 Kč.
Řešili jsme plánované změny parkování v lokalitě u nádraží, kde vyrostl parkovací dům, zastupitelstvo schválilo smlouvu na letošní rok o poskytování právních služeb, informoval jsem kolegy zastupitele o vyhotovení projektové dokumentace na kanalizaci v ulici Na Černých.
Doplnění veřejného osvětlení v lokalitě U Hřiště se po jednání zastupitelstva opět přiblížilo, už jsme projednali cenovou nabídku na tuto akci.
Zabývali jsme se také studií na využití pozemku za fotbalovým hřištěm nebo vypsáním výběrového řízení na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro web městyse a jeho organizací, zkrátka abychom stránky neměli, jak se říká každý pes, jiná ves.
Důležitým bodem jednání bylo výběrové řízení na čistění, opravy a monitoring dešťové kanalizace, nejvhodnější nabídku podala firma Brocher z Prahy 10. Nejen za předpokladu, že nás opět čeká tak deštivé jako, jako bylo vloni, je plná funkčnost dešťové kanalizace velice důležitá jako prevence nepříjemných problémů s přívalovými dešti.
Řešili jsme také příspěvek na dopravní obslužnost, dle smlouvy s městem Pečky budeme letos hradit 74 595,- Kč. Neméně důležitým bodem bylo v této chvíli, kdy začala platit nová úprava zákona o odpadech, uzavření smlouvy s obcí Radim o uložení odpadu na řízenou skládku….

Jak to vidí starosta – listopadové zastupitelstvo

V pátek před první adventní nedělí se konalo další zasedání zastupitelstva našeho městyse. Začali jsme tradičně kontrolou usnesení z minulého zasedání, řešili jsme pronájem bytů a kadeřnictví v Nádražní ulici příspěvkové organizaci Správa domů a bytů Cerhenice a samozřejmě došlo i na naše Cerhýnky a Radimek. Konkrétně jsme se zabývali pořízením domovních čističek pro obyvatele Radimku, schválili jsme nejvhodnější nabídku od firmy ABPLAST z obce Čistá. Svou zprávu přednesl tradičně předseda Osadního výboru Cerhýnky.
Informoval jsem kolegy zastupitele o probíhajících investičních akcích, jimiž je v první řadě parkovací dům, který je prakticky dokončený, ale také sběrný dvůr, práce v lese Boreček, ukončení stavebních úprav na č. p. 228 – pošta, kde již máme za sebou úspěšnou kolaudaci, a také třeba rekonstrukce komunikace v Polní ulici.
Odhlasovali jsme správce Centra pro výuku technických předmětů a řemesel, jímž se stal pan Bořivoj Janda, a to pro tuto chvíli na smlouvu od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022 na 300 hodin ročně.
Věnovali jsme se také dotačním záležitostem. Podařilo se nám připravit žádosti o dotace hned na několik akcí a na sklonku listopadu zastupitelstvo odsouhlasilo jejich podání. Jde o dotace na rekonstrukce komunikací v ulicích Pod Beránkem, Za Štěpnicí a komunikace u mateřské školy, na vybudování workoutového hřiště a na revitalizaci rybníku Přeďák.
Schválili jsme také cenovou nabídku na rozšíření varovného systému pro náš městys, tedy bezdrátového rozhlasu, konkrétně jde o pět nových přijímacích hlásičů za nabídkovou cenu 98 375 korun bez DPH od firmy Empemont z Valašského Meziříčí.
Došlo i na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky v lokalitě Na Palouku, řešili jsme majetkové záležitosti, odsouhlasili jsme příspěvek 50 000 Kč na činnost Mysliveckého sdružení Cerhenice, sazebník pečovatelské služby a důležitým bodem našeho zasedání bylo schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2021.
S přáním krásného adventu Marek Semerád

Jak to vidí starosta – říjnové zastupitelstvo

Tentokrát na polovinu měsíce, konkrétně na 16. října, jsem svolal další jednání zastupitelstva našeho městyse. Bylo a je před námi hodně práce, je těžká doba, nikdo nevíme, jak se situace dál vyvine, a my musíme potřebné věci řešit včas. Program zasedání zastupitelstva jsme rozšířili o několik bodů včetně například výběrového řízení na pořízení domovních čističek odpadních vod pro obyvatele našeho Radimku.
Tradičně jsme začali kontrolou usnesení z minulého, zářijového zasedání a hned na to jsme přešli ke složitému bodu, kterým byla žádost Základní školy J. B. Dlabače o určení dalšího postupu, jak vymáhat neuhrazenou škodu po bývalém řediteli a bývalé účetní školy. Zastupitelé se nakonec shodli, že požádáme právního zástupce městyse Cerhenice o stanovisko, zda je v souladu z právního hlediska vymáhat po bývalém řediteli a bývalé účetní škodu, kterou podle závěru Policie ČR způsobili ZŠ Cerhenice. Pokud ano, pověřuje zastupitelstvo našeho právníka sepsáním žaloby na vymáhání. Samozřejmě před podáním žaloby se pokusíme sjednat smír.
K dalším finančním záležitostem patřilo projednání stávajícího úvěru u Fio banky, kde máme v případě potřeby možnost navýšení, nebo vyvěšení záměru na odkoupení části pozemku v k.ú. Cerhenice na základě žádosti našich obyvatel.
Řešili jsme také parkovací dům, informoval jsem kolegy zastupitele o připravovaných investičních akcích, jimiž jsou vybudování hřiště na malou kopanou, dětského hřiště a workoutového hřiště s lezeckou stěnou. Zastupitelstvo následně odhlasovalo smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace s firmou pana Málka ze sousedních Plaňan.
V současné nelehké době byla důležitým bodem jednání také zpráva o mém intenzivním jednání s lékařkou paní MUDr. J. Kaprálovou o navýšení ordinačních hodin ve zdravotním středisku městyse Cerhenice po celý týden, tedy ordinace dalších lékařů MUDr. Lustigové a MUDr. Slabého.
Hovořili jsme také o jednání s firmou TELSIG ohledně opravy komunikace v ulicích Za Dráhou a Lánská. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na opravu těchto komunikací ve výši 1.179.315,- Kč bez DPH.
Ze zmíněných aktuálních záležitostí, které jsme přidali na program jednání, zastupitelé schválili vyhlášení výběrovém řízení na domovní čistírny odpadních vod v obci Radimek a zároveň i složení hodnotící komise.
K dalším bodům jednání říjnového zasedání zastupitelstva patřila zpráva o kontrole v Centru sociálních služeb – pečovatelská služba, kterou provedl krajský úřad, nebo také zpráva místostarosty Aleše Koblihy o provedeném průzkumu na zakoupení měřičů tepla v objektu č.p. 228 v ulici Nádražní (pošta, nebytové prostory a pět bytových jednotek.

Jak to vidí starosta – zářijové zastupitelstvo

Úderem osmnácté hodiny jsem 14. září v prostorách environmentálního centra zahájil řádné zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž byla přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž jsme jako usnášeníschopný orgán obce mohli přistoupit k projednávání připravených bodů. A nebylo jich, ostatně jako vždy, málo. Mezi prvními jsem kolegy zastupitele informoval o opravě kanalizační šachty v Nádražní ulici před objektem pošty i o postupu prací na budově samotné stejně jako o probíhající investiční akci – výstavbě parkovacího domu, který už se zcela zřetelně rýsuje, stavba pokračuje v pořádku podle harmonogramu.
Hovořili jsme také o kolaudaci rekonstrukčních prací v Polní ulici či plánované retenční nádrži na dešťovou vodu. Ta vznikne u školy a zastupitelstvo již odsouhlasilo smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na tuto akci.
Velkým tématem zářijového zasedání zastupitelstva byla doprava. Intenzivně se snažíme o zlepšení silničního provozu v Cerhenicích a Cerhýnkách, jednal jsem na Městském úřadě Kolín na odboru dopravy i na Středočeském kraji, aby byl v Cerhenicích i Cerhýnkách omezen vjezd kamionů nad 10 nebo 12 tun. Není asi třeba dodávat, že z průjezdu těžkých aut leckdy v těsné blízkosti domů není asi nikdo z obyvatel nadšený, o ničení silnic ani nemluvě. Zatím máme v našich snahách částečné úspěchy. Omezení vjezdu kamionů se nám dosud nepodařilo prosadit v Cerhenicích, ale rozhodně to nevzdáváme. Nadějně to vypadá v Cerhýnkách. Na základě našich apelů proběhne měření intenzity dopravy, provede ho sám kolínský odbor dopravy. Omezení dopravy skutečně potřebujeme. Abychom zajistili větší bezpečí chodcům, začneme nyní opravovat chodníky.
Dalším bodem jednání byla smlouva na vyhotovení projektové dokumentaci na splaškovou kanalizaci v ulici Na Černých. Zastupitelstvo na tuto práci vybralo paní Alenu Trnkovou z Kolína, která kanalizační řad v této ulici do projektuje. V těchto místech se totiž musí použít tlaková kanalizace, což obnáší na konci řadu přečerpávací stanici. Očekáváme, že stavební povolení bychom mohli mít v prvním čtvrtletí příštího roku a během léta by se mohla kanalizace postavit.
Rád jsem kolegy zastupitele informoval o připravované hezké akci ke Dni seniorů 23. října, kde měl původně vystoupit i Viktor Sodoma. Bohužel následující vývoj situace v souvislosti v nebezpečím šíření coronaviru přinesla změnu a akci jsme byli nuceni pro tento termín zrušit. Lidské zdraví je zkrátka přednější. Věřím ale, že si s našimi seniory vše vynahradíme a akci uspořádáme dřív než zase za rok.
Tradičně jsme na zasedání zastupitelstva projednávali zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Pan Bořivoj Janda tentokrát upozornil mimo jiné na potřebnou výměnu zrcadla kvůli malému rozměru a zhoršení viditelnosti, což samozřejmě učiníme v nejbližší době.
Paní místostarostka Lenka Mlynářová informovala o novém hřbitovním řádu, který platí od začátku tohoto měsíce, je vyvěšen na elektronické úřední desce a naleznete jej i na desce přímo na hřbitově. Současně se připravují nové nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa. Z ministerstva obrany jsme obdrželi dotaci na péči o válečný hrob.
V diskuzi s občany jsme projednávali problémy v sousedských vztazích.
Marek Semerád

Jak to vidí starosta – červenec

Jako již téměř tradičně se schůze zastupitelů konala na samém sklonku kalendářního měsíce, v případě července to byl den úplně poslední. A vlastně také takřka tradičně jsme po schválení všech potřebných organizačních záležitostí program zasedání začali kontrolou plnění usnesení z předchozího jednání. Následně na základě vyvěšeného záměru na prodej pozemku p. č. 186/8 v k.ú. Cerhenice o výměře 420 m2 zastupitelstvo odhlasovalo jeho prodej firmě Bydlení pro Vás s.r.o. z Konárovic za nabídkovou cenu dva miliony korun bez daně. Jak zastupitelstvo rozhodlo na předchozím jednání, platí samozřejmě podmínka předkupního práva pro městys. K dalším důležitým bodům našeho programu patřilo také schválení vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na sběrný dvůr. Vítěznou firmou se stala společnost IPESIS s nabídkovou cenou 5,9 milionu bez DPH.

Následovalo projednání smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohod o umístění stavby. Řeklo by se rutinní, nezajímavý bod programu, nicméně rád bych podotkl, že i v tomto případě se přesně řídíme usneseními, která byla schválena na předchozích jednáních. A v této oblasti došlo poměrně nedávno ke změně. Změnu sazby při zřizování věcného břemene zastupitelstvo schválilo na únorovém zasedání. Konkrétně došlo k jejímu zvýšení na dvojnásobek, což přinese zase nějakou tu korunu do pokladny městyse. Na červencovém zasedání zastupitelstva jsme takto odhlasovali hned tři smlouvy o zřízení věcného břemene, všechny se společností ČEZ Distribuce a.s.. Za uložení stavby do pozemku v Nádražní ulici ČEZ zaplatí 50.000 korun bez daně, v ulici U Hřiště 6.000 korun a v Polní ulici 28.000 tisíc korun.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo také řád veřejného pohřebiště městyse Cerhenice a řeč přišla i na žádost Mysliveckého sdružení Cerhenice na pronájem pozemku o výměře cca 3,5 ha. Zastupitelstvo uložilo místostarostce Lence Mlynářové nejprve provést revizi pozemků na základě provedené digitalizace s termínem do konce srpna.

Věnovali jsme se tradičně našim obcím, projednali jsme zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Konkrétně se jednalo o řešení problematiky odstavné plochy, na kterou bude použita škrábanka, a o střechu na spolkovém domě, která bude potřebovat opravu stejně jako komunikace, kde jsou propadlé kanály u kanalizace.

Závěrem si dovolím ještě malou poznámku k účasti členů zastupitelstva. Z opozičních zastupitelů nedorazil nikdo. Písemné podklady pro jednání jsme jim na jejich žádost samozřejmě předem zaslali, přesto nepřišel ani jeden z nich. Inu, jsou prázdniny. Ale ostatní zastupitelé přišli. A údiv, že se zastupitelstvo koná v létě? Co na to říct… Obec musíme řídit stejně tak v létě, jako v zimě, když třeba prší nebo dokonce i mrzne, i třeba za mimořádného stavu v době koronakrize. Od toho si lidé své zastupitele volí, ne?

Marek Semerád

Jak to vidí starosta – červnové zastupitelstvo

Kulturní záležitosti, společenské akce, ale také finance, odpadové hospodářství a rekonstrukřní práce byly na pořadu jednání dalšího zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž jsme se sešli poslední červnový den.
Tradičně jsme nejprve zkontrolovali plnění úkolů z minulého zasedání, abychom se poté věnovali záměru na vydání fotoknihy o Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku, jež by měla být nejen propagací městyse, dílem pro naše patrioty, ale jednou i připomínkou pro další generace. Schválili jsme složení komise pro občanské záležitosti, v níž budou pracovat dámy Jindřiška Junková, Zdeňka Novotná, Dana Cintlová a Jaroslava Srpová. Současně jsme projednali i koncepci práce této komise, do níž spadají nejen gratulace k životním jubileím našich seniorů a vítání občánků. Hovořili jsme také o kulturních akcích, ať už to byla kvůli pandemii koronaviru na červenec přesunutá pouť, koncert skupiny Gazdina roba společně s promítáním letního kina plánované na zahradním hřišti na 7. srpna či koncert filmové hudby na náměstí Míru, který se uskuteční 27. září.
Projednali a schválili jsme závěrečný účet Městyse Cerhenice za rok 2019 bez výhrad, účetní závěrku Městyse Cerhenice a účetní závěrky příspěvkových organizací, tedy mateřské školy, základní školy a školní jídelny. Ředitelka mateřské školy Anna Hrudková současně předložila souhrn aktivit tohoto zařízení za období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020, o němž jsem zastupitele informoval. Důležitým bodem týkajícím se mateřské školy bylo také navýšení její kapacity na 75 dětí, které jsem dojednal a následně předložil ke schválení. Zastupitelé pro tento krok zvedli ruku, navýšení kapacity ulehčí od starostí dalším cerhenickým rodinám, jejichž děti jsme právě z kapacitních důvodů nemohli dosud do školky přijmout.
K dalším bodům našeho zasedání patřila zpráva o výsledku hospodaření Městyse Cerhenice za uplynulý rok, přijali jsme systémové opatření k 31. 12. 2020 týkající se vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, řešili jsme vyhlášku o účetnictví a věnovali se také problematice rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Na zasedání zastupitelstva jsme projednali také ukončení soudních sporů, a to s Mgr. M. Ulvrovou a advokátní kanceláří J&T, Praha. Zastupitelstvo podpořilo návrh soudního smíru.
Věnovali jsme se samozřejmě také našim obcím. Městysi se podařilo získat dotaci na opravu kapičky, za kterou jsem osobně na ministerstvu loboval, takže jsme již mohli schválit její přijetí a zároveň hned i smlouvu na realizaci s našimi technickými službami. Zkrátka ať to pěkně odsýpá a kaplička je co nejdřív jako nová. Nejde ale jen o kapličku. Přece jen, lidé kolem ní nechtějí chodit po rozbitých komunikacích. Proto jsme projednali zprávu o plánovaných opravách v Cerhýnkách, konkrétně jde o rekonstrukci silnice i chodníků. Do opravy komunikace investujeme 199 tisíc korun, provedou ji opět naše technické služby.
Schválili jsme oslovení odborníka na vypracování cenové nabídky na projekt kanalizačního řadu v ulici Na Černých, projednali jsme také nákup pěti set žlutých popelnic na třídění plastů. Nádoby budeme rozdávat do jednotlivých domácností.
Významným bodem jednání bylo také schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 186/8 v k.ú. Cerhenice o výměře 420 m2 . Kritérii záměru, které si městys klade, jsou minimální cena dva milionu korun a předkupní právo do doby kolaudace bytového domu.
Marek Semerád