Jak to vidí starosta – červnové zastupitelstvo

Kulturní záležitosti, společenské akce, ale také finance, odpadové hospodářství a rekonstrukřní práce byly na pořadu jednání dalšího zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž jsme se sešli poslední červnový den.
Tradičně jsme nejprve zkontrolovali plnění úkolů z minulého zasedání, abychom se poté věnovali záměru na vydání fotoknihy o Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku, jež by měla být nejen propagací městyse, dílem pro naše patrioty, ale jednou i připomínkou pro další generace. Schválili jsme složení komise pro občanské záležitosti, v níž budou pracovat dámy Jindřiška Junková, Zdeňka Novotná, Dana Cintlová a Jaroslava Srpová. Současně jsme projednali i koncepci práce této komise, do níž spadají nejen gratulace k životním jubileím našich seniorů a vítání občánků. Hovořili jsme také o kulturních akcích, ať už to byla kvůli pandemii koronaviru na červenec přesunutá pouť, koncert skupiny Gazdina roba společně s promítáním letního kina plánované na zahradním hřišti na 7. srpna či koncert filmové hudby na náměstí Míru, který se uskuteční 27. září.
Projednali a schválili jsme závěrečný účet Městyse Cerhenice za rok 2019 bez výhrad, účetní závěrku Městyse Cerhenice a účetní závěrky příspěvkových organizací, tedy mateřské školy, základní školy a školní jídelny. Ředitelka mateřské školy Anna Hrudková současně předložila souhrn aktivit tohoto zařízení za období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020, o němž jsem zastupitele informoval. Důležitým bodem týkajícím se mateřské školy bylo také navýšení její kapacity na 75 dětí, které jsem dojednal a následně předložil ke schválení. Zastupitelé pro tento krok zvedli ruku, navýšení kapacity ulehčí od starostí dalším cerhenickým rodinám, jejichž děti jsme právě z kapacitních důvodů nemohli dosud do školky přijmout.
K dalším bodům našeho zasedání patřila zpráva o výsledku hospodaření Městyse Cerhenice za uplynulý rok, přijali jsme systémové opatření k 31. 12. 2020 týkající se vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, řešili jsme vyhlášku o účetnictví a věnovali se také problematice rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Na zasedání zastupitelstva jsme projednali také ukončení soudních sporů, a to s Mgr. M. Ulvrovou a advokátní kanceláří J&T, Praha. Zastupitelstvo podpořilo návrh soudního smíru.
Věnovali jsme se samozřejmě také našim obcím. Městysi se podařilo získat dotaci na opravu kapičky, za kterou jsem osobně na ministerstvu loboval, takže jsme již mohli schválit její přijetí a zároveň hned i smlouvu na realizaci s našimi technickými službami. Zkrátka ať to pěkně odsýpá a kaplička je co nejdřív jako nová. Nejde ale jen o kapličku. Přece jen, lidé kolem ní nechtějí chodit po rozbitých komunikacích. Proto jsme projednali zprávu o plánovaných opravách v Cerhýnkách, konkrétně jde o rekonstrukci silnice i chodníků. Do opravy komunikace investujeme 199 tisíc korun, provedou ji opět naše technické služby.
Schválili jsme oslovení odborníka na vypracování cenové nabídky na projekt kanalizačního řadu v ulici Na Černých, projednali jsme také nákup pěti set žlutých popelnic na třídění plastů. Nádoby budeme rozdávat do jednotlivých domácností.
Významným bodem jednání bylo také schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 186/8 v k.ú. Cerhenice o výměře 420 m2 . Kritérii záměru, které si městys klade, jsou minimální cena dva milionu korun a předkupní právo do doby kolaudace bytového domu.
Marek Semerád

Jak to vidí starosta – květnové zastupitelstvo

Na sklonku májových dnů jsme se s kolegy zastupiteli sešli nad více než dvěma desítkami bodů k projednání. Zkontrolovali jsme plnění usnesení z minulého zasedání, hovořili jsme o činnosti našich nových technických služeb, které se od prvopočátku patřičně činí, schválili jsme také prodej palivového dřeva několika našim obyvatelům.
Dalším bodem jednání byla stále aktuální koronavirová krize a její dopady na hospodaření všech obcí, tu naši nevyjímaje. Zastupitelstvo proto odhlasovalo odložení splátek úvěrů do měsíce října letošního roku, což rozpočet prakticky nezatíží, zato umožní bezproblémové zajištění chodu obce, pokračování již započatých akcí a hlavně zamezí výrazným škrtům v rozpočtu, ke kterým museli v jiným městech a obcích přistoupit.
V naší obci jsme schválili vyhlášení výběrového řízení na domovní čističky pro obyvatele Radimku a také na zhotovitele nového sběrného dvora. Dalším bodem jednání bylo založení příspěvkové organizace Byty Cerhenice, jejímž vedením zastupitelstvo pověřilo místostarostu Aleše Koblihu. Schválili jsme také přijetí dotace na tůň Cerhenice a na opravu komunikací. Informoval jsem zastupitele o plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a také o odpovědi paní hejtmanky k otázce projektu cyklostezka Cerhenice – Velim. Dokumentace, kterou financuje Středočeský kraj, bude dokončena v druhém pololetí letošního roku a pak předána naší obci, aby mohla požádat o dotaci.
S kolegy zastupiteli jsme hovořili také o probíhající výstavbě parkovacího domu. Archeologický průzkum pro jeho stavbu budou provádět odborníci z Regionálního muzea v Kolíně. Tento průzkum ze zákona hradí investor, s pracovníky kolínského muzea jsme schválili dohodu na velmi pěknou cenu, a to 18 520 korun. Při demoličních pracích v areálu bývalého cukrovaru také vznikl cihelný recyklát, který nevyhodíme, natož abychom platili za jeho uložení na skládku. Naopak, prodáme ho stavební firmě po 38 korunách za tunu. Může se to zdát málo, ale těch tun je sedm tisíc. Takže nejenže ušetříme, utržíme, ale ještě se materiál znovu využije.
Zastupitelé zvedli ruku také pro nákup 500 žlutých popelnic na plasty dle vyhodnocení cenových nabídek. Nádoby se budou distribuovat do jednotlivých domácností na základě smlouvy o výpůjčce za symbolický roční pronájem 20 korun.
Tradičně se nezapomnělo na naše obce, kromě zmíněných čističek pro Radimek jsme projednali také zprávu předsedy osadního výboru Cerhýnky. Řešila se dlažba u popelnic u spolkového domu, údržba sadu a další výsadba, řeč přišla na branky pro děti na fotbal u spolkového domu a také na opravu chodníků.
Významným bodem květnového jednání zastupitelstva byla také smlouva o podmínkách provedení rekonstrukce tratě Poříčany – Velim. Když už k této samozřejmě potřebné akci dochází, chceme, aby výsledek co nejlépe sloužil našim občanům. Proto jsem rád, že zastupitelstvo schválilo můj návrh, abychom v rámci rekonstrukce tratě požadovali výstavbu nového podchodu a bezbariérový přístup k perónu po obecní cestě mezi domem manželů Duškových a Neubauerových.

Marek Semerád

Dubnové zastupitelstvo

Zastupitelstvo dubna roku 2020 se zapíše do dějin našeho městyse jako dosud nezvyklé. Zastupitelé seděli dva metry od sebe a všichni v roušce. A já pevně doufám, že se bude jednat o ojedinělou výjimku. Že se naše obec, naše země, náš kontinent opět vrátí k normálnímu životu. Nyní pandemie korona viru zasahuje do životů nás všech. Roušky, rukavice, odstupy mezi lidmi, uzavřená škola, školka, rozdáváme dezinfekci občanům, dezinfikujeme veřejná prostranství, autobusové zastávky… Snažíme se udělat maximum, abychom naši obec od zákeřného viru ochránili.

Ale obec ve smyslu samosprávy zkrátka musí jet dál, aby plnila funkci, kterou má, musíme zajišťovat jejích chod, řešit současnost i budoucnost, pokračovat, pokud to epidemická situace dovolí, v započatých projektech, opravách atd.

Nejdůležitějším bodem dubnového zastupitelstva tedy bylo schválení rozpočtu městyse na letošní rok. Právě v souvislosti s pokračujícími projekty, konkrétně s rekonstrukcí areálu bývalého rozpadajícího se cukrovaru. Současně s tím jsme schválili smlouvu o dílo mezi Technickými službami Cerhenice a městysem Cerhenice k projektu parkovací dům, a to na technický dozor investora. Prostřednictvím našich technických služeb čili příspěvkové organizace městyse, tedy samozřejmě dojde k úspoře výdajů. Projednali jsme také demolici objektu č. p. 143 – rovněž v areálu bývalého Cukrovaru – a schválili vítěznou firmu na tuto akci, došlo i na schválení vyvěšení záměru prodeje palivového dřeva. Cena za 1 m3 je 600 Kč!

Tímto vyzývám všechny zájemce o dřevo, aby se hlásili na OÚ. Buď osobně nebo po emailu: podatelna@cerhenice.cz

Děkuji

Marek Semerád

Únorové zastupitelstvo

Spíše než únor připomínal středeční podvečer, kdy jsme se s kolegy scházeli na zasedání zastupitelstva, sychravý podzim s větrem a studeným deštěm. Ale okna budovy environmentálního centra všechny spolehlivě oddělila od nevlídného večera a jen tak na okraj, okna byla i jedním z bodů jednání, i když trochu jiná. Schválili jsme cenovou nabídku na základě vyvěšeného záměru na prodej oken z areálu bývalého cukrovaru.

Daleko podstatnějším bodem únorového zasedání zastupitelstva týkajícím se taktéž našeho, jsem rád, že již mohu říct někdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, byl další krok v jeho postupné revitalizaci. Projednali jsme a schválili postup pro financování výstavby parkovacího domu. Ten je po školních dílnách, jejichž slavnostní otevření je za dveřmi, dalším kamínkem (spíše hodně velkým kamenem) v mozaice přeměny zchátralého cukrovaru na objekt plně sloužící veřejnosti. Zastupitelé zvedli ruku pro přijetí úvěru na předfinancování výstavby parkovacího domu a rekonstrukci chodníků. Samozřejmě jsme vybrali banku, od které jsme získali nejlepší podmínky. Podle pravidel evropských dotací, z nichž jednu jsme na parkovací dům získali, musíme dotaci předfinancovat. Po přijmutí dotace a kolaudaci parkovacího domu a opravených chodníků, bude zůstatek úvěru 6 milionů. Zdá se to možná hodně. Ale na úvěr jsme získali opravdu dobré podmínky, budeme ho splácet po 37 tisících měsíčně. Když to shrnu, tak za 6 milionů budeme mít parkovací dům v hodnotě 50 až 60 milionů, který můžeme po skončení doby udržitelnosti přebudovat, na co chceme. Pokud o to budou naši Cerheňáci stát, tak třeba na sportovní halu. Podotýkám ještě pro úplnost, že v rámci tohoto financování kupujeme také všechny zbývající pozemky v přední části areálu bývalého cukrovaru, což také rozhodně není zanedbatelná částka. A případná sportovní hala? Vzpomeňme, za kolik buduje nevelkou sportovní halu třeba nedaleký Kolín. Za více než 100 milionů. A to na ni nemusel kupovat ani metr pozemku.

Když už jsem v souvislosti s dotací zmínil chodníky, zastupitelé se zabývali také aktuální situací při postupu rekonstrukce chodníků v ulici 9. května, řešili také dopravní obslužnost a smlouvu na ni mezi městysem a městem Pečky. A v rámci dotačních možností taktéž podání žádosti na nákup elektromobilu pro potřeby městyse Cerhenice.

Dalším bodem z jednání zastupitelstva, který bych rád zdůraznil, je založení příspěvkové organizace s názvem Cerhenické byty. Ve spolupráci s místostarostou Alešem Koblihou provedeme veškeré úkony k jejímu založení. Když už jsme u toho zakládání, mysleli jsme i na další záležitosti. Na základě zjišťování zájmu mezi našimi obyvateli zastupitelé odhlasovali založení Základní umělecké školy Cerhenice. A řešily se i naše nové technické služby. Zastupitelé zvážili cenovou nabídku na opravu chodníku v Zámecké ulici, kterou budou nakonec realizovat právě Technické služby Cerhenice za částku 241 676 Kč. Probrali jsme i zprávu o provedeném šetření ohledně vyplnění dotazníku spokojenosti opatrovníků v chráněných bytech Domova Na Hrádku, Za Dráhou, Cerhenice a neopomněli jsme ani kulturní a společenské vyžití, konkrétně se hovořilo například o oslavě Mezinárodního dne žen.

Následně přišla řeč opět na finance. Zastupitelstvo schválilo změnu sazby za běžný metr při zřizování věcného břemene, a to z původních 500 korun na 1000 korun. A hned se jedno takové věcné břemeno projednávalo. Konkrétně šlo o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025472/VB001 uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a ČEZ Distribuce.

V podobném duchu se nesla i diskuze o podmínkách provedení stavby Velim – Poříčany, BC. V rámci připravovaného koridoru chce u nás Správa železnic pronajmout některé pozemky pro zařízení staveniště. Snažíme se, aby podmínky dohody o pronájmu byly pro městy co nejvýhodnější. Řekněte sami, kdo vám kde a co pronajme takříkajíc za hubičku? Tak proč by náš městys měl být výjimkou. Za pronájem pozemků chceme 100 tisíc korun, které pak použijeme třeba na údržbu obce, přispějeme na nějakou hezkou akci nebo v obci něco opravíme. Vždycky se něco najde.

Samozřejmě jsme na zasedání zastupitelstva nezapomněli ani na naše obce. Projednali jsme zprávu Osadního výboru Cerhýnky, konkrétně žádost o pokácení suchých a nebezpečných stromů u spolkového domu v Cerhýnkách a u Základní školy Cerhenice a informace o provedených pracích v Cerhýnkách. Dřevo z pokácených stromů bude uloženo ve vybudovaném přístřešku a použito pro potřeby MŠ, ZŠ a návštěvníků spolkového domu. Třeba na čarodějnice. Ono to uteče jako voda…

Na závěr bych zmínil ještě jeden bod z jednání zastupitelstva. Řešili jsme dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a městysem Cerhenice týkající se zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Přeloženo do češtiny – Pečky nám zvýšily poplatek za řešení jednoho přestupku z 500 na 3000 korun. A tak prosím naše obyvatele – páchejte těch přestupků co nejméně. Ono to pak – nás všechny – vychází docela draho. A zbytečně. Za takto nevynaložené peníze si pak můžeme třeba trochu vylepšit zmíněnou Filipojakubskou noc.

Ale zatím – krásný zbytek posledního zimního měsíce. A že bychom se ještě nakonec přece jen dočkali i trochy sněhových vloček?

Váš starosta

Marek Semerád

Lednové zastupitelstvo

I kdyby byl leden tak ledový, jak by být měl, zastupitelé by se na svém prvním letošním zasedání celkem dost zapotili, a já jim za to děkuji. Bodů k projednání bylo hodně a jednalo se vesměs o složitější problematiku, navíc jsme program zasedání rozšířili ještě o projednání aktuálních záležitostí našeho městyse. Ale zkrátka, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

Takže jsem překontrolovali úkoly z listopadového zasedání, postoupili jsme k odsouhlasení smlouvy o dílo na pořízení územního plánu Cerhenic s odbornicí z Lovosic a pokračovali neméně důležitým krokem pro náš městys – notářským zápisem pro zápis do veřejného rejstříku obchodní firmy Technické služby Cerhenice. Pokud bych měl parafrázovat Neila Armstronga – malý krok pro notáře, ale velký skok pro náš městys.

Podobně velkým krokem bylo také otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce parkovací dům – stavební práce. Tedy k dalšímu kroku v revitalizaci někdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, který celé roky hyzdil naši obec. A dnes, dá se říct, vstává z popelu.

Nejsou ale jen velké věci, které tvoří mozaiku spokojeného života v obci. Na zasedání zastupitelstva jsme projednali třeba také cenovou nabídku na nákup malotraktoru (ve výši 529.000,– Kč) nebo poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na rok 2020 ve výši 10.000,- Kč pro spolky městyse Cerhenice (SDH Cerhenice, Myslivecké sdružení Cerhenice a TJ Sokol Cerhenice) na pořádání různých akcí, jakými je třeba ples. Zdá se vám to drobnost? Možná i je. Ale milé setkávání, zábava, pobavení, trocha odreagování od každodenního shonu a stresu – i to přece k životu patří. Tak ať je po čase na co vzpomínat, nejen na to, jak člověk ráno vstával do práce.

Jako vždy jsme samozřejmě nezapomněli ani na naše obce – schválili jsme podání žádosti o dotaci na obnovu kapličky v Cerhýnkách a projednali jsme i registraci památníku padlých v Cerhýnkách a válečného hrobu na místním hřbitově v Cerhenicích, kde je pochovaný italský voják. Neznáme jeho život, jeho rodinu, jeho přání ani jeho lásky. Ale přišel k nám ve snaze pomoci a položil tu život. A kdo ví. Kdyby přežil, možná by se u nás v Cerhenicích započal podobný příběh jako v legendárním filmu Slunečnice a dnes by jeho pravnuci chodili do naší krásné nové mateřské školy. Schválili jsme také žádost předsedy Osadního výboru Cerhýnky na nákup sanační sady včetně dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálů pro sekačky a traktor. Opět zdánlivá, ale potřebná drobnost.

Když jsem mluvil o rozšíření programu zasedání zastupitelstva, jednalo se o veřejnou zakázku na stavební úpravy objektu č.p. 228, tedy pošty a kadeřnictví – zateplení objektu. Zastupitelstvo projednalo zprávu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce a současně schválilo vítěze – Polabskou stavební CZ s.r.o., Oseček za celkovou nabídkovou cenu ve výši 5.768,018,72 Kč bez DPH i smlouvu o dílo. Nehodnotili jsme jen podle ceny. Známe případy, kdy se výběrová komise rozhodovala jen podle nejnižší nabídky a nakonec přidělala městu (městysi, obci) značné problémy. Jednali jsme podle zdravého rozumu a brali ohled i na reference a vlastní zkušenosti. A s dotyčnou firmou máme zkušenosti jen dobré.

Podobně jsme postupovali při výběru firmy, která městysi pomůže s udržitelností projektů do dalších let. Vybrali jsme společnost pro podporu udržitelnosti projektů Centrum zájmového a neformálního vzdělávání při ZŠ Cerhenice, Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání a Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při ZŠ Cerhenice.

V podstatě obdobně tomu bylo při schvalování cenové nabídky na doplnění osvětlení v areálu bývalého cukrovaru. Šlo jen o jedno světlo, ale ani to jsme nebrali na lehkou váhu. S nabídkovou cenou 62 tisíc jsme odhlasovali firmu Eltodo Osvětlení s.r.o, Praha, která už u nás pracuje a vede si velmi dobře. Co se týče bývalého cukrovaru, řešili jsme i takové zdánlivé maličkosti, jako je zužitkování některých částí, které by se někomu mohly ještě hodit. Proč je vyvážet na skládku, když ještě mohou někde dobře posloužit? Takže jsme vyhlásili záměr na prodej okenních rámů z objektu bývalého cukrovaru, nejnižší nabídková cena činí 500 korun za jedno okno. Tam, kde už se jen stěží něco využije, jsme odhlasovali dohodu o odstranění nepotřebného materiálu – váhy před demolicí daného objektu.

Zastupitelstvo odhlasovalo také smlouvu o dílo na instalaci bezdrátové sítě Wi-Fi v rámci projektu WiFi4EU. Jsem rád, že zelenou dostala místní firma a výsledek bude sloužit všem našim obyvatelů. Tak si myslím, že by to mělo být.

Řešili jsme také připravovanou rekonstrukci chodníků v ulici 9. května i vybudování metr širokého chodníku v ulici Pod Beránkem v lokalitě za environmentálním centrem s tím, že realizace se uskuteční po rekonstrukci ulice Pod Beránkem. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na problémy obyvatel Nádražní ulice.

Řeč přišla i na Tříkrálovou sbírku, do jejíhož bohulibého poslání naši obyvatelé vybrali přes 28 tisíc korun, a ačkoli se to dnes zdá být ještě daleko, hovořili jsme také o pořádání letního příměstského tábora, kde se již nyní pracuje na přípravě podkladů ve spolupráci s ředitelem ZŠ B. J. Dlabače.

Marek Semerád

Listopadové zastupitelstvo

Přes pětadvacet bodů projednalo předposlední listopadový den zastupitelstvo našeho městyse. Až na tradiční výjimky probíhalo jednaní členů zastupitelstva v přátelské a dělné atmosféře, o jednotlivých bodech se dost často diskutovalo i v rámci shodných názorů, ale jak se říká, víc hlav, víc ví, a každý konstruktivní podnět je vždycky k dobru věci.

Schválili jsme příspěvek pro naši fotbalovou přípravku ve formě uhrazení nájmu za pronájem sportovní haly ve Velimi, kam naše mladé fotbalové naděje zajíždí v zimním období na tréninky. Jen připomínám – kdo z chlapců, ale i děvčat by měl chuť se k přípravce připojit nebo se jen nezávazně přijít podívat, jak to u nás chodí, stačí přijít na jakýkoli trénink.

Sympatickým bodem jednání bylo schválení přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí na domovní čističky pro obyvatele Radimku. Povedlo se také po delších jednáních domluvit se stavební firmou snížení ceny za opravu komunikace v Polní ulici, takže jsme už mohli odhlasovat dodatek ke smlouvě. Vybrali jsme firmu, která vybaví nábytkem nové školní dílny, projednali jsme cenu za svoz odpadu i plánované geologicko průzkumné práce v prostoru budoucího parkovacího domu.

Dalším tématem jednání byly budoucí byty v prvním poschodí budovy, kde v přízemí sídlila a opět bude sídlit pobočka České pošty. Zastupitelstvo schválilo postup při výběru žadatelů o přidělení těchto bytů a stanovilo také výši nájemného, a to 77,50 Kč/měsíc.

Probrali jsme i zdánlivě malé, ale pro každodenní bezproblémový chod obce důležité drobnosti, jako je třeba oprava žaluzií v envicentru nebo přijetí dotace na to, abychom mohli pořídit lesní traktor.

Hovořilo se také o ABA školce. Zastupitelstvo schválilo pro jejího zřizovatele, spolek Vulnus Curare, zvýšení nájemného v prostorách městyse a současně odsouhlasilo rozšíření speciální ABA školky o základní školu.

Marek Semerád

Říjnové zastupitelstvo

Večer posledního říjnového dne jsme spolu s kolegy zastupiteli projednali na 15 bodů. Některé příjemné, takové, z jakých má člověk radost, jiné už o poznání méně. Podrobně jsme ale probrali všechny.

Prvním bodem bylo otevírání obálek a výběr zhotovitele na rekonstrukci Polní ulice, na kterou už se těšíme a říkáme si, aby už to bylo. Vítěznou firmu jsme vybrali, kritéria splnila, její nabídková cena 1,6 milionu bez daně byla nejlevnější, ale i tak se nám zdá dost vysoká. Zastupitelstvo mě proto pověřilo jednáním o možném snížení této částky. Smlouva o dílo tedy dosud podepsaná není.

Věnovali jsme se také problematice vodovodu, zastupitelstvo schválilo připojovací poplatek za napojení na vodovod ve výši 20 000 korun. Dalším tématem byly odpady, zastupitelstvo odhlasovalo smlouvu o převzetí biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně v Radimi. Řešili jsme také hodnocení nabídek na další práce na našem jediném lese – na Borečku. Tentokrát to byl návrh cestní sítě a další obnovy lesa, který se, věřím, už brzy stane příjemným, upraveným místem procházek a relaxace pro všechny naše obyvatele. Nezapomnělo se samozřejmě ani na Cerhýnky, předseda osadního výboru zastupitele pravidelně informuje ve svých zprávách. Schválili jsme složení inventarizační komice (Marie Malá, Dana Podoláková, Jiřina Hoblová, Jiřina Jandová, Jiří Kyncl, Ladislav Špinar) a komise pro kontrolu obecních bytů (Aleš Kobliha, Jiřina Hoblová, Ladislav Špinar).

Velkým tématem byla na zasedání zastupitelstva naše pošta. Jak jistě mnozí víte, na základě anonymního udání jsem byl nucen zrušit její dočasný provoz na dostupném místě – v nově vybudovaných školních dílnách. Zastupitelstvu nezbylo než schválit informaci, že z důvodu podmínek dotace nelze umístit Českou poštu v Centru pro výuku technických předmětů, a bude proto uzavřená do konce března příštího roku. Je mi jasné, že udání bylo učiněno s cílem poškodit mě. Ale čestným bojem, alespoň podle mého názoru, nejsou ani anonymy, natožpak něco, co odnáší někdo druhý. V tomto případě i třetí, pátý, desátý, padesátý… zkrátka značná část našich seniorů, pro které je problematické dostat se na pobočku do Velimi. Pokusíme se jim co nejvíce pomoci dopravou prostřednictví naší pečovatelské služby.

Dalším projednávaným bodem byl spolkový dům v Cerhýnkách, vklad pozemků v Cerhýnkách na základě dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a také výsledky veřejnoprávní kontroly k projektu spolkového domu, jemuž se budu věnovat v samostatném článku.

Marek Semerád

Květnové zastupitelstvo

Jednání 3. 5. 2019 bylo dlouhé a celkem jsme projednali přes dvacet bodů.

Lukáši Chalupníkovi, který vysázel přes sto ovocných stromů v ulici Antonína Hampla, jsme za údržbu zeleně pronajali vedlejší obecní pozemek v téže lokalitě.

Schválili jsme také vypracování projektové dokumentace na vybudování workoutového hřiště mezi bludištěm a Borečkem a vybudování travnaté plochy za fotbalových hřištěm, kde chceme udělat obyčejný plácek pro děti obohacený maximálně o několik herních prvků. Obě zakázky připraví ing. Filip Třoska, se kterým máme – jako s projektantem – jenom dobré zkušenosti.

Podáme žádost o dotaci do programu MMR na revitalizaci brownfieldů, s jejíž pomocí bychom rádi vykoupili vodní nádrž v cukrovaru a zpřístupnili ji veřejnosti. Pokud to vyjde, dotace je 70 % a náklady na výkup a úpravu nádrže by se měly vejít zhruba do 3 miliónů.

Podpořili jsme 20 tisíci nájemce sokolovny pana Libora Škopka, kterému touto částkou přispějeme na vybudování zastřešení nad již stojící pergolou, neboť jde stejně o zařízení, které stojí na obecním pozemku. Symbolicky tím také chceme jeho podnikání podpořit. Protože, co si budeme povídat… Kdyby – nedej Bože zavřel – byli bychom, městys neměstys, úplně bez hospody.

Místní firma Jan Píža vybuduje vodovodní přípojku na hřbitov, kde před časem vyschla studně. Obec to bude stát 60 tisíc. Jde o nejlevnější nabídku.

Knihovna se znovu otevře od 1. září 2019. Novou knihovnicí bude moje maminka Jitka Semerádová, která se tak po cca padesáti letech vrací k práci, kterou jako žákyně ZŠ (ještě s maminkou paní Jany Wagner) pod tehdejší panem ředitelem ZŠ Maškem vykonávala. Její odměna činí 4000 měsíčně. Dosavadní knihovnici Janě Šedinové zastupitelstvo děkuje za vykonanou práci i za to, jak bezvadně vede Školní jídelnu Cerhenice.

Pouťová zábava bude. Hraje, stejně jako loni, kapela Paragraf 202. Vstup je zdarma. Obec to bude stát 66 tisíc, včetně honoráře pro kapelu a třech mobilních WC. Začínáme v sobotu 18. května od 20:00 hodin.

O desátém Fit cupu, který proběhne ve stejný den dopoledne, jsem tady již psal. A tak jen připomínám, že tentokrát je výhradně pro děti.

Pozor: rodičům svých svěřenců z mladší fotbalové přípravky tímto zdůrazňuji a připomínám, že účast jejich dětí je takřka povinná 🙂

Do Spolkového domu v Cerhýnkách kupujeme vlastní výčepní zařízení a dva stany 3 x 6 m. Pro místní občany k zapůjčení zdarma.

Organizujeme také příměstský tábor. Obec přispěje 30 tisíci Kč, od rodičů budeme vybírat 1 tisíc Kč na týden za jedno dítě. Kapacita tábora je cca 20 dětí ve věku od 4 do 10 let. Konat se bude od 5. do 16. srpna 2019. Honorář pedagogických pracovníků je 120 Kč/hod.
Pokud máte zájem, hlaste se prosím, místa se postupně “vyprodávají”.
Kromě toho organizuje další tábor i
Jakub Čáslava. Ten bude v ZŠ Cerhenice.

A snad poslední věc: podáváme žádost do Operačního programu zaměstnanost, kde je dotace 95 %, na webové stránky, mobilní aplikace, elektronickou úřední desku, místní zpravodaj a tak. Cerhenice by tak získaly peníze na věci, které beztak již dnes financují, a to z vlastního rozpočtu.

starosta Marek Semerád

Březnové zastupitelstvo

Rozpočet Cerhenic na rok 2019 byl schválen!

Zasedání zastupitelstva 29. 3. 2019 projednalo celkem 22 bodů.

Všechny usnesení jsme navrhli spolu s kolegy místostarosty Alešem Koblihou a Lenkou Mlynářovou. Některé získaly podporu všech zastupitelů, některé získaly podporu “jen” prosté většiny, ale schváleny byly všechny.

Žádné jiné návrhy, než ty naše, na zastupitelstvu nepadly. Což je škoda, protože nikdo nemá patent na rozum, jak známo.

Ale popořadě.

Předně jsme přijali dotaci na sociální bydlení v lokalitě bývalého cukrovaru, objekt někdejší ubytovny. Nyní zahájíme tvorbu prováděcí dokumentace, stavba začne snad do konce roku. Čeká nás ale ještě moře práce – soutěž na dodavatele, projednat případné změny stavby, které vzejdou z prováděcí dokumentace, a tak dále.

Přijali jsme plán na založení vlastních technických služeb s názvem Cerhenické služby, s.r.o., které budou stoprocentně vlastněny městysem, ovšem zároveň budou požívat výhod jako ostatní obchodní společnosti. Především si budou moci odečíst DPH, což naší obci například uspoří 21% z každé opravy auta. Svoz odpadu vlastními silami se osvědčil, nyní je třeba celou věc definitivně uspořádat. Budeme Vás pravidelně informovat o tom, jak vše postupuje.

Další dotací, byť drobnou, která vyšla, je příspěvek státu na opravu Památníku padlých na Náměstí Míru v Cerhenicích. Původně jsme byli první náhradníci, teď jsme ale úředníky přesvědčili, že nám kačky konečně přiklepli. Oprava bude stát 350 tisíc, z toho je 300 tisíc dotace a provede ji firma MgA. Stanislava Müllera z Jemnic.

Zastupitele jsem také seznámil s postupem prací na tůni Hvězda. Původně jsme chtěli veškerou dešťovou kanalizaci z obce svést do této tůně, nicméně toto řešení ani jiné podobné (s využitím stávající studně) prostě výškově, tj. gravitačně, nevychází. Kdybychom tlačili na pilu, bylo by to jen zbytečně drahé. Dali jsme proto zelenou původní variantě, bohužel bez záložní vody, která tedy spočívá v opravě koupaliště a jeho “zpřírodnění” tak, jak je tomu dnes. Budeme hledat alternativní řešení proto, aby tůň v létě nevyschla.

Schválili jsme na pozici koordinátorky envrironmentálního centra paní Jiřinu Hoblovou, která se již dnes o jeho provoz stará. V centru bezvadně fungují mimo jiné tyto kroužky: myslivecký, keramika, Cerheníček a angličtina…
Další přibudou. Zbývá jen dořešit knihovnu, což bych rád udělal do začátku prázdnin.

Zkrátka nepřijdou ani Cerhýnky. Nad rámec schváleného rozpočtu jsme jim schválili dalších 10 tisíc na nákup hracích prvků na dětské hřiště. Ve zprávě předsedy Osadního výboru p. Jandy jsme si znova prošli všechny věci, které místní trápí. O tom však zvlášť příště. Je toho totiž opravdu hodně.

Co dál, tak snad jen telegraficky:

– Koupíme 4 nové velkoobjemové kontejnery.
– Koupíme nové známky pro psy. (Mimochodem máme v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku evidovaných zhruba 400 psů).
– Byt č. 4 v domě č.p. 502 v lokalitě Na Palouku jsme přidělili manželům Meserodovým z Dobřichova.
– Vzali jsme na vědomí termín kontroly hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ.
– Vzali jsme na vědomi informaci, že opět dojde k opravě kolejí v úseku Praha – Kolín. Oprava se však týká hlavně náspů. Nebude žádná třetí kolej. Pouze částečná protihluková stěna.

Jinak rozpočet je k dipozici na úřední desce městyse, jak nám ukládá zákon (www.cerhenice.cz). Pro jakékoliv dotazy jsem k dipozici tady, případně na úřadě městyse, a to kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na čísle: 605 28 38 08.

K rozpočtu se ještě vrátím ve zvláštním článku. Navíc připomínám seminář ve čtvrtek 12. dubna od 18:00 hodin v envicentru.

Zápisy ze zastupitelstva jsou pak pravidelně zveřejňovány na stránkách městyse v sekci dokumenty. Pokud nemůžete najít, prosím odpovědné pracovnici ÚM: marie.mala@cerhenice.cz

Starosta opravdu nemůže řešit všechno.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za zájem a přeji pěkný víkend!