Vláda nařídila celoplošnou karanténu v ČR

Vláda s účinností od pondělí 16. března 2020, od 0:00 hod. do 24. března 2020, do 6:00 hod., zakazuje:

Volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou

a)     cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b)     nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c)     cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d)     cest nezbytně nutných k zajištění potřeby a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví a sousedská výpomoc),
e)     cest do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzné osoby a osoby blízké, a zařízení veterinární péče,
f)      cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g)     výkonu povolání nebo činností sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace a ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti,
h)      individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
i)      dále pobytu v přírodě a parcích, nebo cest zpět do místa bydliště a pohřbu.

II. nařizuje
a)      osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pobyt v místě svého bydliště s výjimkou případů v bodu I. písmena a) až i),
b)      omezit kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou dobu.
III. doporučuje
a)      zaměstnavatelům
1)      využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud je zaměstnavatelé mohou vykonávat v místě bydliště,
2)      podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
3)      omezit výkon prací, které nejsou nezbytné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
b)      zachovat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorech odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu)
c)      využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d)      osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit kontakt se zákazníky,
e)      provozovatelům veřejných služeb (např. nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a v prostorách přístupu do svých provozoven využili dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistili zvýšená hygienická opatření.

Dále Vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájili omezený provoz vyplývající z nouzového stavu (omezený rozsah úředních hodin a to na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodiny)

Dále se odkládají senátní volby.

Vláda dále rozhodla o povolání vojáků Armády České republiky a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie České republiky (400 celníků a 2000 vojáků) a o dočasném znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky od 16.03.2020 00.00 do 04. 04. 2020 00.00 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Vláda dále nařizuje s účinností od 17. 03. 2020 06.00 hejtmanům krajů a primátorovi HMP v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od tří do deseti let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví a nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Dále vláda nařizuje vykonávat péči podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

Dále vláda nařizuje  ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a HMP v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu I.

Dále vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi HMP informovat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru.

Dále vláda nařizuje obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi HMP v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

Informace pro rodiče dětí, které navštěvují dětský klub

Vzhledem k nastalé situaci dětský klub od příštího týdne tj. od 16.3.2020, mění dočasně pracovní dobu. Provozní doba klubu bude od 8:00 do 15:00. Snažíme se vyjít vstříc pracujícím rodičům, kteří nemají hlídání pro své děti. Pokud bude o hlídání dětí v tomto časovém rozsahu zájem, prosím kontaktujte nás na tel. Číslo: 725 426 855. Je nutné, aby děti sebou měly přezůvky a hlavně dostatečně velkou svačinu a pití.

Uzavření obchodů

Vláda od dnešního rána nařídila zavřít všechny obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Zakazuje také provoz restaurací. Opatření platí do 24. března.

č. 82 / 2020 82
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření
Částka 33
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona
Vláda
I. zakazuje
1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,
2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.
Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

NOUZOVÝ STAV V ČR

Vláda ČR, na návrh ministra vnitra, schválila vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Mimořádné opatření kvůli nebezpečí koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020.


Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim  podobné  akce  a jiná  shromáždění,  výstavy,  slavnosti,  poutě,  ochutnávky,  trhy   a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona. 

Koronavirus – doporučení pro občany

Řiďte se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020, které  upravuje chování občanů po návratu z Itálie. 

  • Dodržujte hygienické návyky, zejména důkladné mytí rukou a etiketu kýchání.
  • Dbejte na pestrou stravu a dostatečný přísun vitamínů.
  • Nezdržujte se v prostorech s velkým počtem osob.
  • Pokud máte podezření, že jste onemocněli koronavirem, kontaktujte telefonicky svého ošetřujícího lékaře. V naléhavých případech můžete volat linku 112. 
  • Pro konzultaci můžete využít také infolinky ke koronaviru pro Středočeský kraj. Inflolinka 771 137 070 je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 19:00, o víkendech od 7:00 do 19:00. V provozu je také linka 736 521 357, a to v pracovní dny od 7:00 do 9:00. Na tyto linky, prosíme, neposílejte sms.
  • Zvažte naléhavost vyřízení úřední záležitosti, případně odložení osobní návštěvy úřadů. Pokud je nutná, maximálně využijte rezervační systém tam, kde je zaveden. Tedy zejména u tzv. přepážkových agend.
  • Se svými dotazy se obracejte na zaměstnance úřadů písemným podáním, telefonicky, případně emailem tam, kde není vaše osobní návštěva nutná.
  • Svým jednáním nepřispívejte k panice a chovejte se zodpovědně.
  • Sledujte aktuální informace na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Prodej slepiček

(inzerce)

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen

Tetra (hnědá)

Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý)

Dále slepičky Green Shell, typu Araukana

Stáří 14 – 19 týdnů

Cena 159,- až 215,-Kč/ks

Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.

……………………………………..……………………

Prodej se uskuteční:

V pondělí 16. března 2020

V úterý 28. dubna 2020

Cerhenice – u aut. zast. u knihovny – v 15,30 hod.

Radimek – u kaple – v 15,40 hod.

Cerhýnky – u autobus. zastávky – v 15,50 hod.

Slepičky si můžete objednat na níže uvedených telefonních číslech.

………………………………………………………………………….

Informace: Po-Pá 9,00-16,00 hod.

Tel: 601576270, 728605840 www.drubezcervenyhradek.cz