Harmonogram prací na podchodu

1. Demolice, stavba lešení, přípravné práce pro montáž ocelové konstrukce od 27.10.2023
2. Montáž ocelové konstrukce od 27.11.2023
3. Montáž střešního pláště od 27.12.2023
4. Montáž podhledů a osvětlení od 27.01.2024
5. Kompletace elektroinstalace a odvodnění od 27.02.2024
6. Dokončení povrchů a stavebních prací do 30.04.2024
Popis stávajícího stavu:
Stávající přístřešky jsou umístěny na výstupech z podchodu, jehož evidenční kilometr je 359,175. Přístřešky jsou jednotné o půdorysných rozměrech 21,4 m x 7,5 m a výšce hřebene nad terén v nejvyšším místě cca 5,0 m. Svislá nosná konstrukce přístřešků je tvořena dřevěnými sloupky o průřezu 140 x 140 mm. Sloupky jsou částečně kotvené do země, z části jsou kotvené do železobetonových zdí výstupů z podchodu. Střecha přístřešků je šikmá sedlová ve sklonu 25°. Krov je tvořen dřevěnými příhradovými vazníky. Krytina střechy je plechová.
Popis nového stavu:
Nosná konstrukce je navržena jako ocelová, tvořená svislými ocelovými sloupy z jeklů 160 x 80 x 5 mm a vodorovnými ocelovými nosníky z jeklů 180 x 80 x 4 mm. Část ocelových sloupů je kotvena do stávajících železobetonových zdí, zbylá část je kotvena do nových betonových patek z prostého betonu o rozměrech 800 x 800 x 600 mm. Pro zajištění tuhosti konstrukce a vytvoření jednotné roviny pro kotvení sloupů je nutné odříznout stávající železobetonovou zeď na kótu 200,400 (cca 15 – 20 cm pod její stávající horní hranu). Poté bude provedeno do zdí navrtání otvorů o Ø 14 mm do hloubky 40 cm pro osazení a vlepení kotevní výztuže o Ø 12 mm. Bude vybetonován železobetonový věnec o šířce 300 mm a výšce 450 mm, do kterého budou kotveny ocelové sloupky.
Střecha přístřešků je navržena jako plochá ve sklonu 5°, opatřená krytinou z PVC na podkladní geotextilii a bednění z CETRIS desek tl. 30 mm.
Bude použit venkovní hliníkový lamelový podhled, který bude ukotven do trámů z ocelových jeklů. Stavební výška podhledu je uvažována 200 mm. Podhled je uvažován bílé barvy. V podhledu budou zapuštěná svítidla.
Přístřešky budou vybaveny LCD odjezdovými panely umístěnými v čele vchodu k přístřešku a budou kotveny do spodní pásnice ocelového příhradového vazníku. Dále budou osazeny majáčky – akustický orientační systém pro osoby s omezenou schopností orientace, nevidomé a slabozraké.
Pro provedení základových patek a zajištění přívodu inženýrských sítí je nutné rozebrat stávající betonovou zámkovou dlažbu. Na závěr bude dlažba opět položena a očištěna tlakovou vodou.

Chodník u sokolovny

Městys usilovně pracuje na vybudování chodníku u sokolovny. Již zbývá doladit jen detaily a požádá o stavební povolení. Projektant ing. Sečkář shrnul poslední body, které zbývají vyřešit. Hotovo by mohlo být už na jaře.
1. Čeká se na souhlas se stavbou pana Duška. Stavba zabírá pozemek kouskem chodníku a sjezdem, který se musí výškově upravit. Dále mu v místě sklepních oken městys zřizuje pochozí rošt pro zachování větrání.
2. VAK nesouhlasí s přepojením dešťových svodů (2x) z budovy St. 85/1 (majitel Žert Zdeněk). Ideální varianta je, aby se svody přepojily na soukromý pozemek a zde vsakovaly. Druhá varianta je nechat to, jak je, ale při větších deštích hrozí stékání na silnici (může vadit KSÚS). Každopádně od pana Žerta souhlas není třba, vyřeší se na stavbě. Nicméně zákon uvádí, že si vody má řešit vlastník na svém pozemku, pokud to je možné, což zde je, jelikož má předzahrádku.
3. Svod na rohu sokolovny je nutné vsakovat. Ideálně v parčíku na p.č. 1014/6, ale není k dispozici průzkum, takže se udělá vsakovací polštář ze štěrku.
Inspiraci získalo zastupitelstvo i díky komunikaci a diskusi na facebooku.

Informace o podchodu

Po miliónté urgenci je zde vyjádření dodavatele, firmy Subterra, jak dokončí opravu podchodu:
– do konce roku bude odstraněna stará konstrukce a postavena nová z kovu s plnými zády v tmavě antracitové barvě.
– po Novém roce se udělá vnitřek – údajně světlý – a nové osvětlení.