Nová školka roste před očima

Stavba budovy nové školky začala 1. srpna a do dnešních dnů byly už provedeny stavební práce za více než 20 milionů korun. To znamená, že je hotovo kolem 40 % celého díla. Na zbývajících cca 60 % má tedy zhotovitel dle smlouvy ještě téměř osm měsíců. Kvůli typu půdy projektant zvolil systém založení stavby pomocí pilotů, které podpírají základové pasy. Je jich celkem 50 a jsou zavrtány do hlouky až sedm metrů. V celém vytyčeném prostoru stavby byla odtěžena zemina do hloubky 1,5 metru. Současně s budováním základů celé stavby, v nichž je mj. také vrstva izolace proti radonu a křížem druhá vrstva proti vodě, se prováděly další práce např. úprava terénu směrem k rokli, vybudování základů pro gabionovou stěnu u budoucího parkoviště, základy pro tepelná čerpadla a herní prvky v atriu objektu.
Začátkem listopadu bylo zahájeno zdění obvodových stěn z broušených cihelných bloků
a následně budování stropních konstrukcí, následně osazování oken. V porovnání s harmonogramem stavby pokračují práce s mírným náskokem.

 

Krásná tradice mší

Jsem rád, že se nám podařilo spolu s panem farářem Neradem (kterému pro jeho obětavost patří velký dík) obnovit tradici půlnoční mše v Cerhenicích. Patří bezesporu k duchu Vánoc a ti, kterým se povedlo se jí zúčastnit, budou se mnou jistě souhlasit, že atmosféra byla veskrze kouzelná. Pro věřící i nevěřící.

Marek Semerád

Jak vyzdobit podchod?

Obyvatelé našeho městyse si často a oprávněně stěžují na stav podchodu pod železniční zastávkou. Městys si jej proto vzal do správy, v létě instaloval nové čerpadlo, aby podchod nebyl neustále pod vodou. Před Vánoci přibylo nové osvětlení. Určitě bude lepší než to předchozí. „Máme v plánu podchod i nadále modernizovat. Jakou výzdobu byste do poněkud šedivého podchodu doporučovali,“ ptá se svých obyvatel starosta Marek Semerád.

Dluhová amnestie se chýlí ke konci

Poslední dny zbývají již nejen do konce roku, ale také do konce tzv. dluhové amnestie, kterou zastupitelstvo vyhlásilo na období od 1. 11. 2017 do 31.12.2017. Akce spočívá v prominutí sankcí (úroků poplatků a penále) z prodlení vzniklých v důsledků neuhrazení dluhu, které má dlužník vůči městysu Cerhenice.
Dluhová amnestie se týká těchto skupin dlužníků:
–        dlužník má vůči městysu Cerhenice dluh po době splatnosti,
–        dlužník má s městysem Cerhenice uzavřenu Dohodu o splátkovém kalendáři na úhradu dluhu,
–        s dlužníkem je veden soudní spor pro úhradu dluhu vůči městysu Cerhenice,
–        proti dlužníkovi bylo pravomocně v soudním nebo správním řízení rozhodnuto o uhrazení  vůči městysu Cerhenice,
–        proti dlužníkovi je vedena exekuce pro jeho dluhy vůči městysu Cerhenice.

Dlužníkům, kteří jsou zařazeni do některé z výše uvedených skupin, bude prominuto zbývající příslušenství dluhu (úroky, pokuty a penále z prodlení), pokud svůj dluh vůči městysu Cerhenice uhradí v termínu nejpozději do 31. 12. 2017.
Dlužníkům doporučujeme kontaktovat Úřad městys Cerhenice za účelem vyčíslení dluhu. Poté musí dlužník nejpozději do 31. 12. 2017 uhradit vyčíslený dluh a podat písemnou žádost o prominutí zbývající části příslušenství. Po uhrazení dluhu bude žádost spolu s vyčísleným dluhem vč. příslušenství a dokladem o zaplacení předložena ke schválení Zastupitelstvu městyse Cerhenice.
„V souvislosti s touto dluhovou amnestií upozorňujeme, že vůči dlužníkům, kteří do uvedeného data své splatné pohledávky neuhradí, městys Cerhenice využije veškeré právní možnosti k vymožení neuhrazených dluhů včetně soudních žalob, exekucí apod.,“ připomněl starosta Marek Semerád.

Přibývají hřiště pro naše nejmenší

Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že vybuduje několik dětských hřišť. První vzniklo v Cerhýnkách u spolkového domu. Další je u zahradního hřiště, to se ale přemění na hřiště pro mateřskou školu. Třetí dětské hřiště se nyní vybudovalo v lokalitě Za Dráhou vedle domu manželů Neradových. „V současné době vybíráme ještě čtvrtou lokalitu pro vyžití našich nejmenších. Jednáme s panem Žertem, že by dětské hřiště mohlo být v proluce vedle prodejny Jednoty nebo naproti staré škole,“ popsal starosta Marek Semerád

Změna předsedy osadního výboru

Z funkce předsedy osadního výboru Cerhýnky na vlastní žádost odstoupil pan Cintl. Nahradil ho Bořivoj Janda st. Jmenování schválilo zastupitelstvo. Bořivoj Janda st. se velmi osvědčil při správcování spolkového domu. „Pravidelně ho zveme na všechna zasedání zastupitelstva, kde předkládá zprávy, co je v Cerhýnkách potřeba řešit, co lidi trápí, o čem bychom měli vědět. Panu Cintlovi bych rád poděkoval za všechnu práci, kterou jako předseda osadního výboru odvedl, velmi si jeho pomoci vážíme a věříme, že opět s ním budeme moci za čas opět počítat. Já osobně s ním počítám,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Problém nákladní dopravy v městysi

Poslední dobou naším městysem ve zvýšené míře projíždí těžká nákladní doprava. Souvisí to s řepnou kampaní, ale i s budováním obchvatu Plaňan. Někteří řidiči si hledají různé jiné cesty a náš městys na to doplácí. „Snažíme se, seč nám síly stačí, tomu zabránit a nákladní dopravu odklonit. Iniciovali jsme jednání s krajem, který je vlastníkem komunikace, aby v této věci zasáhl. Komunikuji také s řediteli firem, pro které řidiči kamionů jezdí, aby na ně tlačili, aby hledali jiné trasy než přes Cerhenice. Daří se nám se střídavými úspěchy, ale rozhodně ve snaze nepolevujeme. Víme, že to naše obyvatele trápí, a snažíme se pro to dělat maximum,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Začala výstavba podzemních kontejnerů

Nevzhledné hradby barevných kontejnerů budou za čas minulostí. Městys začal budovat odzemní kontejnery. Hotovo by mělo být do poloviny března. Celkem budou práce stát přes 6 milionů korun. Jedná se o podzemní kontejnery na separovaný odpad vždy v trojicích – na plast, papír a sklo, každý o velikosti pěti krychlových metrů. Kontejnery budou v těchto lokalitách: Cerhenice U Staré školy, Náměstí Míru, Na Palouku, Za Dráhou, Cerhýnky sever, Cerhýnky jih a v Radimku. V druhé poloviny listopadu začaly práce v lokalitách Cerhýnek a Radimku, další budou následovat. Podzemní kontejnery (vyjímatelná část) jsou umístěny v železobetonových jímkách (vanách) a tyto vany jsou uloženy pod úrovní terénu na železobetonové desce. Vany budou obsypány a obsypy zhutněny. Na jímky se následně osadí vyrovnávací rám a poté budou osazeny velkoobjemové kontejnery. Nakonec budou provedeny okolní zpevněné plochy z  červené zámkové dlažby. Vrchní část kontejneru u vhozových šachet bude rovněž ze stejné zámkové dlažby. Vhozové šachty budou z nerezového plechu.