Pečovatelská služba Cerhenice

 

Pečovatelská služba Cerhenice byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva Městyse 1. 1. 2008 a zároveň byla zapsána do Registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. Zřizovatelem je Městys Cerhenice. V současné době poskytuje terénní a ambulatní služby a bezplatné sociální poradenství. 

Pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně postiženým občanům Cerhenic, Cerhýnek, Radimku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem je poskytnout takovou podporu, která jim umožňuje si co nejdéle zachovat dosavadní způsob života a navodit pocit bezpečí a jistoty a zajistit spokojenost s poskytovanými službami. 

Posláním služby je zachovávat důstojný život seniorů, respektovat jejich individualitu a motivovat je ke zvyšování soběstačnosti o svou osobu.

Principy poskytované služby:

 • poskytnout službu bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sexuální orientaci
 • respektovat soukromí a důstojnost uživatele bez ohledu na jeho sociální, ekonomickou situaci a společenské postavení
 • zajišťovat službu profesionálně prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků
 • podporovat aktivní způsob života

Službu nelze poskytnout osobám:

 • kteří nebydlí na území Cerhenic, Cerhýnek nebo Radimku
 • jsou senioři nebo zdravotně postižení, ale nemají sníženou seběstačnost a nepotřebují pomoc jiné fyzické osoby
 • kteří trpí psychiatrickým onemocněním s projevy agresivity
 • s neléčenou alkoholovou nebo jinou závislostí
 • s projevy neumožňující občanské soužití
 • kteří nejsou naši cílovou skupinou

Poskytované služby

Pečovatelská služba Cerhenice nabízí svým uživatelům terénní a ambulantní služby. Terénní služby se realizují v domácnostech uživatelů na katastru Městyse Cerhenice nebo v Chráněných bytech, Školská 500, Cerhenice. Ambulantní služby se realizují ve středisku osobní hygieny, Školská 444, Cerhenice (3. patro nad ordinacemi lékařek). Kancelář vedoucí pečovatelské služby sídlí v 1. patře Chráněných bytů. Služba se poskytuje každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.

Pečovatelská služba nabízí tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu (pomoc při oblékání, jídle atd.)
 • pomoc při osobní hygieně (koupání, pomoc při mytí vlasů atd.)
 • poskytnutí stravy (obědy jsou dodávány z jídelny ZŠ)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, vyzvednutí léků, pochůzky atd.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, do města atd.)

Kromě základních činností nabízíme také fakultativní činnosti (nadstandartní) - pedikúru, masáže, dovoz k lékařce atd. Přehled všech činností a výše jejich úhrady najdete v Sazebníku pečovatelské služby, který byl sestaven v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Informace o jednotlivých úkonech pečovatelské služby najdete v Podmínkách poskytování pečovatelské služby, které najdete v oddíle Dokumenty ke stažení.

Zájemce o službu

Zájemce o službu kontaktuje vedoucí pečovatelské služby na níže uvedených kontaktech. 

Vedoucí PS se se zájemcem dohodne na sociálním šetření a poté sepíše Žádost o poskytování pečovatelské služby. A to buď v domácnosti uživatele nebo v kanceláři vedoucí PS. Na základě Žádosti bude sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby a sestaven Individuální plán podle stanového osobního cíle.

Dokumenty ke stažení

Podmínky pro poskytování pečovatelské služby:

http://www.cerhenice.cz/ke-stazeni/dokumenty-ke-clankum/1101

Sazebník pečovatelské služby 2015:

http://www.cerhenice.cz/ke-stazeni/dokumenty-ke-clankum/1100

Veřejný závazek pečovatelské služby:

http://www.cerhenice.cz/ke-stazeni/dokumenty-ke-clankum/69

Kontakt:

Centrum sociálních služeb - Pečovatelská služba

Školská 444

28102, Cerhenice

: 23 53 00

Identifikátor: 282 56 32

Email: centrumsocsluzeb@cerhenice.cz

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Losová 

Tel. číslo: 321 571 341

                723 444 805

Tel. číslo, školní jídelna: 321 793 374