Jako již téměř tradičně se schůze zastupitelů konala na samém sklonku kalendářního měsíce, v případě července to byl den úplně poslední. A vlastně také takřka tradičně jsme po schválení všech potřebných organizačních záležitostí program zasedání začali kontrolou plnění usnesení z předchozího jednání. Následně na základě vyvěšeného záměru na prodej pozemku p. č. 186/8 v k.ú. Cerhenice o výměře 420 m2 zastupitelstvo odhlasovalo jeho prodej firmě Bydlení pro Vás s.r.o. z Konárovic za nabídkovou cenu dva miliony korun bez daně. Jak zastupitelstvo rozhodlo na předchozím jednání, platí samozřejmě podmínka předkupního práva pro městys. K dalším důležitým bodům našeho programu patřilo také schválení vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na sběrný dvůr. Vítěznou firmou se stala společnost IPESIS s nabídkovou cenou 5,9 milionu bez DPH.

Následovalo projednání smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohod o umístění stavby. Řeklo by se rutinní, nezajímavý bod programu, nicméně rád bych podotkl, že i v tomto případě se přesně řídíme usneseními, která byla schválena na předchozích jednáních. A v této oblasti došlo poměrně nedávno ke změně. Změnu sazby při zřizování věcného břemene zastupitelstvo schválilo na únorovém zasedání. Konkrétně došlo k jejímu zvýšení na dvojnásobek, což přinese zase nějakou tu korunu do pokladny městyse. Na červencovém zasedání zastupitelstva jsme takto odhlasovali hned tři smlouvy o zřízení věcného břemene, všechny se společností ČEZ Distribuce a.s.. Za uložení stavby do pozemku v Nádražní ulici ČEZ zaplatí 50.000 korun bez daně, v ulici U Hřiště 6.000 korun a v Polní ulici 28.000 tisíc korun.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo také řád veřejného pohřebiště městyse Cerhenice a řeč přišla i na žádost Mysliveckého sdružení Cerhenice na pronájem pozemku o výměře cca 3,5 ha. Zastupitelstvo uložilo místostarostce Lence Mlynářové nejprve provést revizi pozemků na základě provedené digitalizace s termínem do konce srpna.

Věnovali jsme se tradičně našim obcím, projednali jsme zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Konkrétně se jednalo o řešení problematiky odstavné plochy, na kterou bude použita škrábanka, a o střechu na spolkovém domě, která bude potřebovat opravu stejně jako komunikace, kde jsou propadlé kanály u kanalizace.

Závěrem si dovolím ještě malou poznámku k účasti členů zastupitelstva. Z opozičních zastupitelů nedorazil nikdo. Písemné podklady pro jednání jsme jim na jejich žádost samozřejmě předem zaslali, přesto nepřišel ani jeden z nich. Inu, jsou prázdniny. Ale ostatní zastupitelé přišli. A údiv, že se zastupitelstvo koná v létě? Co na to říct… Obec musíme řídit stejně tak v létě, jako v zimě, když třeba prší nebo dokonce i mrzne, i třeba za mimořádného stavu v době koronakrize. Od toho si lidé své zastupitele volí, ne?

Marek Semerád