Úderem osmnácté hodiny jsem 14. září v prostorách environmentálního centra zahájil řádné zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž byla přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž jsme jako usnášeníschopný orgán obce mohli přistoupit k projednávání připravených bodů. A nebylo jich, ostatně jako vždy, málo. Mezi prvními jsem kolegy zastupitele informoval o opravě kanalizační šachty v Nádražní ulici před objektem pošty i o postupu prací na budově samotné stejně jako o probíhající investiční akci – výstavbě parkovacího domu, který už se zcela zřetelně rýsuje, stavba pokračuje v pořádku podle harmonogramu.
Hovořili jsme také o kolaudaci rekonstrukčních prací v Polní ulici či plánované retenční nádrži na dešťovou vodu. Ta vznikne u školy a zastupitelstvo již odsouhlasilo smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na tuto akci.
Velkým tématem zářijového zasedání zastupitelstva byla doprava. Intenzivně se snažíme o zlepšení silničního provozu v Cerhenicích a Cerhýnkách, jednal jsem na Městském úřadě Kolín na odboru dopravy i na Středočeském kraji, aby byl v Cerhenicích i Cerhýnkách omezen vjezd kamionů nad 10 nebo 12 tun. Není asi třeba dodávat, že z průjezdu těžkých aut leckdy v těsné blízkosti domů není asi nikdo z obyvatel nadšený, o ničení silnic ani nemluvě. Zatím máme v našich snahách částečné úspěchy. Omezení vjezdu kamionů se nám dosud nepodařilo prosadit v Cerhenicích, ale rozhodně to nevzdáváme. Nadějně to vypadá v Cerhýnkách. Na základě našich apelů proběhne měření intenzity dopravy, provede ho sám kolínský odbor dopravy. Omezení dopravy skutečně potřebujeme. Abychom zajistili větší bezpečí chodcům, začneme nyní opravovat chodníky.
Dalším bodem jednání byla smlouva na vyhotovení projektové dokumentaci na splaškovou kanalizaci v ulici Na Černých. Zastupitelstvo na tuto práci vybralo paní Alenu Trnkovou z Kolína, která kanalizační řad v této ulici do projektuje. V těchto místech se totiž musí použít tlaková kanalizace, což obnáší na konci řadu přečerpávací stanici. Očekáváme, že stavební povolení bychom mohli mít v prvním čtvrtletí příštího roku a během léta by se mohla kanalizace postavit.
Rád jsem kolegy zastupitele informoval o připravované hezké akci ke Dni seniorů 23. října, kde měl původně vystoupit i Viktor Sodoma. Bohužel následující vývoj situace v souvislosti v nebezpečím šíření coronaviru přinesla změnu a akci jsme byli nuceni pro tento termín zrušit. Lidské zdraví je zkrátka přednější. Věřím ale, že si s našimi seniory vše vynahradíme a akci uspořádáme dřív než zase za rok.
Tradičně jsme na zasedání zastupitelstva projednávali zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Pan Bořivoj Janda tentokrát upozornil mimo jiné na potřebnou výměnu zrcadla kvůli malému rozměru a zhoršení viditelnosti, což samozřejmě učiníme v nejbližší době.
Paní místostarostka Lenka Mlynářová informovala o novém hřbitovním řádu, který platí od začátku tohoto měsíce, je vyvěšen na elektronické úřední desce a naleznete jej i na desce přímo na hřbitově. Současně se připravují nové nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa. Z ministerstva obrany jsme obdrželi dotaci na péči o válečný hrob.
V diskuzi s občany jsme projednávali problémy v sousedských vztazích.
Marek Semerád