Parkovací dům Cerhenice

CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006673

Předmětem projektu je vybudování parkovacího domu v městysu Cerhenice. Bude vybudováno celkem 56 míst pro osobní automobily, 30 stojanů pro jízdní kola, 5 míst pro motocykly, 3 místa pro ZTP a jedno místo typu K+R. Vně objektu budou umístěna i 3 místa pro vozidla s pohonem na lpg a cng. V celkovém součtu bude tedy vybudováno 98 nových parkovacích míst pro různé druhy osobní dopravy. Parkovací dům bude propojen bezbariérovým chodníkem s místní železniční stanicí Cerhenice.

Po realizaci projektu zcela jistě dojde ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti řešeného území. Sníží se počet dopravních nehod. Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a všichni uživatelé veřejné dopravy budou mít značně ulehčenou situaci v oblasti využívání více druhů dopravy v rámci cestování. Zvýší se počet lidí, kteří pro své cesty využijí více druhů dopravy. Lidé s omezenou schopností pohybu budou mít výrazně ulehčené cestování v rámci multimodality. Projekt přispěje i k soustavnému budování celkové bezbariérovosti městysu z důvodu výstavby bezbariérových chodníků. Nový parkovací dům bude svým vzhledem velmi moderní a z estetického hlediska je koncipován tak, aby zapadl do moderního pojetí dnešní doby i městysu Cerhenice. Parkovací dům výrazně zvýší atraktivitu nejen řešeného území, ale i Cerhenic, jako takových.

Cílem projektu je vybudování nového parkovacího domu v Cerhenicích. Mezi dílčí cíle projektu patří:

 • Zvýšení kapacit parkovacích stání v obci:

  • Projekt řeší vybudování celkem 56 parkovacích stání pro osobní automobily, 30 stojanů pro jízdní kola, 5 parkovacích stání pro motocykly, 3 parkovací stání pro ZTP a 1 stání K+R pro krátkodobá zastavení. 3 místa lpg

 • Přispění ke zkvalitnění cestování s různými druhy dopravy:

  • Objekt, kterým bude po realizaci projektu parkovací dům, se nachází v blízkosti autobusové zastávky i železniční stanice. S železniční stanicí Cerhenice bude navíc propojen bezbariérovým chodníkem ve vzdálenosti do 150 m. Parkovací dům bude díky modernímu pojetí uživatelsky velmi přehledný a jednoduchý pro užívání

 • Podpora osob s omezenou schopností pohybu:

  • Projekt myslí i na osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací dům je navržený bezbariérově a bude obsahovat 3 parkovací stání pro ZTP. Navíc bude napojen bezbariérovým chodníkem na železniční stanici Cerhenice a na další bezbariérové chodníky v dotčené lokalitě.

 • Zvýšení bezpečnosti v daném území:

  • V současnosti jsou především v pracovní dny všechna místa určená pro stání zcela obsazená, a to i lidmi z okolních obcí a měst. Tato situace vede k tomu, že lidé parkují své dopravní prostředky na přilehlých komunikacích, což vede ke zvýšení nepřehlednosti na daných komunikacích a tím i ke zvýšení nebezpečí pro všechny účastníky provozu. Realizací projektu se tento problém eliminuje.

 • Využití chátrajícího objektu k zatraktivnění vjemu celého městysu:

  • Parkovací dům bude vybudován na místě současného, nevyužívaného objektu bývalého cukrovaru. Jedná se o objekt, který v současnosti chátrá. Využití tohoto objektu je velmi efektivní, jelikož se nebude stavět na zelené louce, zároveň bude vybudován nový parkovací dům v centru všeho dění.

Projekt „Parkovací dům Cerhenice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt
PARKOVACÍ DŮM CERHENICE
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost
městyse Cerhenice vybudováním parkovacího domu P+R