Základní škola B. J. Dlabače Cerhenice oznamuje zřízení ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (ŠPP).
ŠPP poskytuje speciálně-pedagogickou poradenskou pomoc žákům & zákonným zástupcům & učitelům.
Pracovníci ŠPP:
Školní speciální pedagog (vedoucí ŠPP): Mgr. Markéta Hájková, e-mail: hajkova@skolacerhenice.cz
Školní speciální pedagog se věnuje práci se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami / specifickými poruchami učení (SPU), prevenci a diagnostice speciálně vzdělávacích problémů u žáků, pedagogické intervenci, předmětu speciálně pedagogické péče a poskytuje poradenskou a informační činnost zákonným zástupcům těchto žáků.
Školní výchovný poradce: Mgr. Sylva Rosenbaumová, e-mail: rosenbaumova@skolacerhenice.cz
Školní výchovný poradce se věnuje problematice vzdělávání dětí s výchovnými problémy, prevenci a diagnostice výchovných problémů u žáků, poskytuje poradenskou, metodickou a informační činnost žákům a jejich zákonným zástupcům. Poskytuje také kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní dráze žáků.
Školní preventista patologických jevů: Bc. Hana Kvasilová, e-mail: kvasilova@skolacerhenice.cz
Školní preventista patologických jevů se věnuje žákům nebo jejich zákonným zástupcům při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků (agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus, domácí násilí, intolerance, rasismus, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, gambling, sexuální rizikové chování aj.). Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci.
Školní poradenské pracoviště je Vám od nového školního roku 2020/2021 plně k dispozici.