Zprávy ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne 21. 1. 2019

* ZM Cerhenice schvaluje program zasedání

* ZM Cerhenice schvaluje ověřovatelé a zapisovatele zápisu

* ZM Cerhenice schvaluje vítěze veřejné zakázky na stavbu Centrum pro výuku technických předmětů a řemesel při Základní škole Cerhenice – dostavba

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o dílo s vítěznou firmou Polabská stavební CZ s.r.o.

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádosti na rozšíření výuky v Centru pro výuku technických předmětů a řemesel v ZŠ Cerhenice do MAS Mezilesí, z.s. a ukládá starostovi podepsat tuto žádost

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádossti na celkovou rekonstrukci chodníků v ul. 9. května do MAS Mezilesí, z.s. a ukládá starostovi podepsat tuto žádost

* ZM Cerhenice ukládá starostovi vypsat VŘ na VZ Rekonstrukce chodníků v ul. 9. května – Cerhenice a ukládá starostovi poptat firmy T4 Building s.r.o., M-Silnice a Gasko spol. s.r.o.

* ZM Cerhenice schvaluje obchodní podmínky na poskytnutí úvěru od FIO Banka, a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí úvěru č. 181000141

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem a další ujednání od FIO Banky a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o zastavení pohledávky od FIO banky a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám na výplatu zůstatku na účtu od FIO banky a.s.

* ZM Cerhenice ukládá starostovi podepsat všechny Smlouvy s FIO bankou a.s.

* ZM Cerhenice schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru s ČSOB a.s.

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o celkové výstavbě Centra pro výuku technických předmětů a řemesel při ZŠ Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje personální zajištění pracovní čety při městysi Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o dílo 01/2019

* ZM Cerhenice schvaluje Dodatek č. 2 ke SoD na akci Cerhenice – přípojky – Cerhýnky s firmou Výstavba sítí Kolín a ukládá starostovi podepsat tento dodatek

* ZM Cerhenice schvaluje Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací pro: TJ Sokol Cerhenice, MS Cerhenice a SDH Cerhenice a ukládá starostovi podepsat tyto smlouvy

* ZM Cerhenice ber na vědomí informaci o instalaci elektroměru a plynoměru v budově č.p. 502 k bytu č. 4 a zahájení rekonstrukce a údržby bytu

* ZM Cerhenice bere na vědomí zahájení prací na vyúčtování služeb v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o podepisování dodatků k nájemním smlouvám u nájemních bytů v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o instalaci dvou elektroměrů TČ a ostaní spotřeba k budově nové MŠ Cerhenice

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o zpracování podkladů odpadového hospodářství za rok 2018

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci o termínu zahájení výběru místního poplatku za svoz, likvidaci kom. odpadu a bioodpadu

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu starosty M. Semeráda, místostarosty A. Koblihy a místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky

Zprávy ze zasedání zastupitelstva městyse Cerhenice ze dne 22. 2. 2019

* ZM Cerhenice schvaluje program zasedání

* ZM Cerhenice schvaluje ověřovatelé a zapisovatele zápisu

* ZM Cerhenice schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: Rekonstrukce chodníků v ulici 9. května a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem firmou T4 Building, Kolín

* ZM Cerhenice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 č. smlouvy S-0543/SOC/2019

* ZM Cerhenice bere na vědomí informaci starosty o nahlášení daňové kontroly z finančního úřadu

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o provedení průzkumu na obnovu dešťové kanalizace

* ZM Cerhenice bere na vědomí žádost paní MUDr. Seifertové o narovnání vztahů k pozemku parc. č. 101/19 v k.ú. Cerhýnky

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o termínu kolaudace bytových domů v lokalitě Za Štěpnicí

* ZM Cerhenice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: Rekonstrukce chodníků v ulici 9. Května a na akci Centrum zájmového a neformálního vzdělávání při ZŠ Cerhenice z dotačních titulů MAS Mezilesí

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvy o dílo s firmou LK Advisory s.r.o. na podání žádosti

* ZM Cerhenice schvaluje vyhodnocení prodeje vozidel Citroen Berlingo a VW Transporter

* ZM Cerhenice schvaluje prodej vozidla VW Transportér nejvyšší nabídce

* ZM Cerhenice schvaluje prodej vozidla Citroen Berlingo nejvyšší nabídce

* ZM Cerhenice schvaluje pořádání oslav MDŽ a ukládá starostovi zajistit jejich pořádání

* ZM Cerhenice schvaluje konání bezplatné právní konzultace pro občany městyse Cerhenice s Mgr. Truhlářem, honorář Mgr. Truhláře bude fakturován dle platné smlouvy

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti starosty městyse

* ZM Cerhenice schvaluje cenovou nabídku na celkovou opravu bytu č. 4 v č.p. 502 v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice bere na vědomí vypracování vyúčtování záloh vodné, stočné a elektřina společné prostory v lokalitě Na Palouku

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o umístění zařízení s WIC-NET s.r.o., Kolín

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarosty městyse A. Koblihy

* ZM Cerhenice schvaluje splátkový kalendář s firmou Nykos

* ZM Cerhenice schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřenou s obcí Ratenice

* ZM Cerhenice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Ratenice

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na dopravní obslužnost

* ZM Cerhenice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

* ZM Cerhenice schvaluje měsíční odměny pro předsedu Osadního výboru Cerhýnky a předsedkyni sociální komise

* ZM Cerhenice bere na vědomí zprávu o vyúčtování tříkrálové sbírky

* ZM Cerhenice schvaluje termín veřejnoprávní kontroly v ZŠ, MŠ a ŠJ Cerhenice

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu o činnosti místostarostky L. Mlynářové

* ZM Cerhenice schvaluje zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky