Jak to vidí starosta – dubnové zastupitelstvo

Dubnové zasedání zastupitelstva, byť ho provázely roušky, respirátory a další přísná protiepidemická opatření, jsme zahájili docela klasicky jako v nekovidových dobách, a to kontrolou usnesení z předchozího zasedání.

Jedním z důležitých bodů jednání byl rozpočet na letošní rok, který zastupitelstvo schválilo jako vyrovnaný.

Věnovali jsme se samozřejmě také našemu čerstvě dokončenému parkovacímu domu, odhlasovali jsme jeho provozní řád, probírali jsme drobné nedodělky, které se postupně odstraňují, a také s parkovacím domem související instalaci dopravních prvků v Nádražní ulici, jež by měla být hotová do konce tohoto měsíce.

Dalším tématem našeho dubnového zasedání byl projekt optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace povodí vodního toku Káča. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na vypracování projektové dokumentace a zároveň už i oslovení firem na její vypracování.

Projednali jsme rozšíření počtu hlásičů obecního rozhlasu, schválili přísedící pro Okresní soud v Kolíně, jíž se stala paní Milena Špinková, došlo i na schválení smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráce při jeho provozování uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a Zásilkovnou s.r.o.

Nezapomněli jsme samozřejmě na naši pečovatelskou službu, hovořilo se o provedené anketě mezi obyvateli chráněných bytů či o zprávě předsedkyně sociální komise.

Rádi jsme zvedli ruku pro přijetí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na letošní příměstské dětské tábory v Cerhenicích, potěšující byla i zpráva o rekonstrukci kapličky v Cerhýnkách, která běží podle harmonogramu.

Věnovali jsme se také pozemkovým záležitostem, jejichž výsledkem bude plocha pro vybudování tělocvičny.

Odsouhlasili jsme několik smluv o zřízení věcného břemene s ČEZem, probírali jsme nutné opravy, údržbu, nátěry na Zahradním hřišti, řešili jsme také černou skládku, na niž jste nás upozornili v areálu bývalého písáku, stejně tak jako odstranění sutě a nepořádku v lokalitě Za Dráhou.

V lokalitě Na Palouku bylo třeba vyřešit končící nájemní smlouvy, výměnu bytu apod.

Zastupitelstvo také na základě podnětů občanů rozhodlo o deratizaci umístěním návnad do vpustí dešťové kanalizace.

Diskutovali jsme plánované pořízení elektromobilu. Získali jsme již příslib dotace, ale spoluúčast městyse by samozřejmě byla nutná. V současné nelehké době se zastupitelstvo rozhodlo od koupě prozatím upustit. Věřím, že s rozvojem elektromobility bude v budoucnu ještě řada příležitostí elektromobil pořídit.

K projednávaným bodům patřil také návrh nařízení č. 01/2021, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. Odsouhlasili jsme maximální výši nájemného na 22,- Kč/m2/rok a cenu hřbitovních služeb na 100,- Kč/rok. Platnost ceníku nabývá účinnosti od 01. 05. 2021.

Jak to vidí starosta – lednové zastupitelstvo

První letošní jednání zastupitelstva našeho městyse, jež proběhlo v pátek 29. ledna, mělo na programu celkem desítku bodů. Samozřejmě jsme jako vždy zkontrolovali plnění usnesení z minulé schůze a pustili se do projednávání záležitostí, jakými bylo třeba stanovení ceny vodného a stočného nebo smlouvy o zřízení věcných břemen.
Vodné pro letošní rok zastupitelstvo odhlasovalo ve výši 50,05 Kč za krychlový metr, stočné pak 49,06 Kč. Smluv o zřízení věcného břemene jsme projednali hned několik, všechny se týkaly společnosti ČEZ, jejíž platba již samozřejmě podléhá zvýšené ceně. Za věcné břemeno Pod Beránkem provede jednorázovou úhradu ve výši 169 000 Kč, v ulici 1. Máje 17 000 Kč a U Hřiště 4000 Kč.
Řešili jsme plánované změny parkování v lokalitě u nádraží, kde vyrostl parkovací dům, zastupitelstvo schválilo smlouvu na letošní rok o poskytování právních služeb, informoval jsem kolegy zastupitele o vyhotovení projektové dokumentace na kanalizaci v ulici Na Černých.
Doplnění veřejného osvětlení v lokalitě U Hřiště se po jednání zastupitelstva opět přiblížilo, už jsme projednali cenovou nabídku na tuto akci.
Zabývali jsme se také studií na využití pozemku za fotbalovým hřištěm nebo vypsáním výběrového řízení na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro web městyse a jeho organizací, zkrátka abychom stránky neměli, jak se říká každý pes, jiná ves.
Důležitým bodem jednání bylo výběrové řízení na čistění, opravy a monitoring dešťové kanalizace, nejvhodnější nabídku podala firma Brocher z Prahy 10. Nejen za předpokladu, že nás opět čeká tak deštivé jako, jako bylo vloni, je plná funkčnost dešťové kanalizace velice důležitá jako prevence nepříjemných problémů s přívalovými dešti.
Řešili jsme také příspěvek na dopravní obslužnost, dle smlouvy s městem Pečky budeme letos hradit 74 595,- Kč. Neméně důležitým bodem bylo v této chvíli, kdy začala platit nová úprava zákona o odpadech, uzavření smlouvy s obcí Radim o uložení odpadu na řízenou skládku….

Jak to vidí starosta – listopadové zastupitelstvo

V pátek před první adventní nedělí se konalo další zasedání zastupitelstva našeho městyse. Začali jsme tradičně kontrolou usnesení z minulého zasedání, řešili jsme pronájem bytů a kadeřnictví v Nádražní ulici příspěvkové organizaci Správa domů a bytů Cerhenice a samozřejmě došlo i na naše Cerhýnky a Radimek. Konkrétně jsme se zabývali pořízením domovních čističek pro obyvatele Radimku, schválili jsme nejvhodnější nabídku od firmy ABPLAST z obce Čistá. Svou zprávu přednesl tradičně předseda Osadního výboru Cerhýnky.
Informoval jsem kolegy zastupitele o probíhajících investičních akcích, jimiž je v první řadě parkovací dům, který je prakticky dokončený, ale také sběrný dvůr, práce v lese Boreček, ukončení stavebních úprav na č. p. 228 – pošta, kde již máme za sebou úspěšnou kolaudaci, a také třeba rekonstrukce komunikace v Polní ulici.
Odhlasovali jsme správce Centra pro výuku technických předmětů a řemesel, jímž se stal pan Bořivoj Janda, a to pro tuto chvíli na smlouvu od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022 na 300 hodin ročně.
Věnovali jsme se také dotačním záležitostem. Podařilo se nám připravit žádosti o dotace hned na několik akcí a na sklonku listopadu zastupitelstvo odsouhlasilo jejich podání. Jde o dotace na rekonstrukce komunikací v ulicích Pod Beránkem, Za Štěpnicí a komunikace u mateřské školy, na vybudování workoutového hřiště a na revitalizaci rybníku Přeďák.
Schválili jsme také cenovou nabídku na rozšíření varovného systému pro náš městys, tedy bezdrátového rozhlasu, konkrétně jde o pět nových přijímacích hlásičů za nabídkovou cenu 98 375 korun bez DPH od firmy Empemont z Valašského Meziříčí.
Došlo i na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky v lokalitě Na Palouku, řešili jsme majetkové záležitosti, odsouhlasili jsme příspěvek 50 000 Kč na činnost Mysliveckého sdružení Cerhenice, sazebník pečovatelské služby a důležitým bodem našeho zasedání bylo schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2021.
S přáním krásného adventu Marek Semerád

Jak to vidí starosta – říjnové zastupitelstvo

Tentokrát na polovinu měsíce, konkrétně na 16. října, jsem svolal další jednání zastupitelstva našeho městyse. Bylo a je před námi hodně práce, je těžká doba, nikdo nevíme, jak se situace dál vyvine, a my musíme potřebné věci řešit včas. Program zasedání zastupitelstva jsme rozšířili o několik bodů včetně například výběrového řízení na pořízení domovních čističek odpadních vod pro obyvatele našeho Radimku.
Tradičně jsme začali kontrolou usnesení z minulého, zářijového zasedání a hned na to jsme přešli ke složitému bodu, kterým byla žádost Základní školy J. B. Dlabače o určení dalšího postupu, jak vymáhat neuhrazenou škodu po bývalém řediteli a bývalé účetní školy. Zastupitelé se nakonec shodli, že požádáme právního zástupce městyse Cerhenice o stanovisko, zda je v souladu z právního hlediska vymáhat po bývalém řediteli a bývalé účetní škodu, kterou podle závěru Policie ČR způsobili ZŠ Cerhenice. Pokud ano, pověřuje zastupitelstvo našeho právníka sepsáním žaloby na vymáhání. Samozřejmě před podáním žaloby se pokusíme sjednat smír.
K dalším finančním záležitostem patřilo projednání stávajícího úvěru u Fio banky, kde máme v případě potřeby možnost navýšení, nebo vyvěšení záměru na odkoupení části pozemku v k.ú. Cerhenice na základě žádosti našich obyvatel.
Řešili jsme také parkovací dům, informoval jsem kolegy zastupitele o připravovaných investičních akcích, jimiž jsou vybudování hřiště na malou kopanou, dětského hřiště a workoutového hřiště s lezeckou stěnou. Zastupitelstvo následně odhlasovalo smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace s firmou pana Málka ze sousedních Plaňan.
V současné nelehké době byla důležitým bodem jednání také zpráva o mém intenzivním jednání s lékařkou paní MUDr. J. Kaprálovou o navýšení ordinačních hodin ve zdravotním středisku městyse Cerhenice po celý týden, tedy ordinace dalších lékařů MUDr. Lustigové a MUDr. Slabého.
Hovořili jsme také o jednání s firmou TELSIG ohledně opravy komunikace v ulicích Za Dráhou a Lánská. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na opravu těchto komunikací ve výši 1.179.315,- Kč bez DPH.
Ze zmíněných aktuálních záležitostí, které jsme přidali na program jednání, zastupitelé schválili vyhlášení výběrovém řízení na domovní čistírny odpadních vod v obci Radimek a zároveň i složení hodnotící komise.
K dalším bodům jednání říjnového zasedání zastupitelstva patřila zpráva o kontrole v Centru sociálních služeb – pečovatelská služba, kterou provedl krajský úřad, nebo také zpráva místostarosty Aleše Koblihy o provedeném průzkumu na zakoupení měřičů tepla v objektu č.p. 228 v ulici Nádražní (pošta, nebytové prostory a pět bytových jednotek.

Jak to vidí starosta – zářijové zastupitelstvo

Úderem osmnácté hodiny jsem 14. září v prostorách environmentálního centra zahájil řádné zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž byla přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž jsme jako usnášeníschopný orgán obce mohli přistoupit k projednávání připravených bodů. A nebylo jich, ostatně jako vždy, málo. Mezi prvními jsem kolegy zastupitele informoval o opravě kanalizační šachty v Nádražní ulici před objektem pošty i o postupu prací na budově samotné stejně jako o probíhající investiční akci – výstavbě parkovacího domu, který už se zcela zřetelně rýsuje, stavba pokračuje v pořádku podle harmonogramu.
Hovořili jsme také o kolaudaci rekonstrukčních prací v Polní ulici či plánované retenční nádrži na dešťovou vodu. Ta vznikne u školy a zastupitelstvo již odsouhlasilo smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na tuto akci.
Velkým tématem zářijového zasedání zastupitelstva byla doprava. Intenzivně se snažíme o zlepšení silničního provozu v Cerhenicích a Cerhýnkách, jednal jsem na Městském úřadě Kolín na odboru dopravy i na Středočeském kraji, aby byl v Cerhenicích i Cerhýnkách omezen vjezd kamionů nad 10 nebo 12 tun. Není asi třeba dodávat, že z průjezdu těžkých aut leckdy v těsné blízkosti domů není asi nikdo z obyvatel nadšený, o ničení silnic ani nemluvě. Zatím máme v našich snahách částečné úspěchy. Omezení vjezdu kamionů se nám dosud nepodařilo prosadit v Cerhenicích, ale rozhodně to nevzdáváme. Nadějně to vypadá v Cerhýnkách. Na základě našich apelů proběhne měření intenzity dopravy, provede ho sám kolínský odbor dopravy. Omezení dopravy skutečně potřebujeme. Abychom zajistili větší bezpečí chodcům, začneme nyní opravovat chodníky.
Dalším bodem jednání byla smlouva na vyhotovení projektové dokumentaci na splaškovou kanalizaci v ulici Na Černých. Zastupitelstvo na tuto práci vybralo paní Alenu Trnkovou z Kolína, která kanalizační řad v této ulici do projektuje. V těchto místech se totiž musí použít tlaková kanalizace, což obnáší na konci řadu přečerpávací stanici. Očekáváme, že stavební povolení bychom mohli mít v prvním čtvrtletí příštího roku a během léta by se mohla kanalizace postavit.
Rád jsem kolegy zastupitele informoval o připravované hezké akci ke Dni seniorů 23. října, kde měl původně vystoupit i Viktor Sodoma. Bohužel následující vývoj situace v souvislosti v nebezpečím šíření coronaviru přinesla změnu a akci jsme byli nuceni pro tento termín zrušit. Lidské zdraví je zkrátka přednější. Věřím ale, že si s našimi seniory vše vynahradíme a akci uspořádáme dřív než zase za rok.
Tradičně jsme na zasedání zastupitelstva projednávali zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Pan Bořivoj Janda tentokrát upozornil mimo jiné na potřebnou výměnu zrcadla kvůli malému rozměru a zhoršení viditelnosti, což samozřejmě učiníme v nejbližší době.
Paní místostarostka Lenka Mlynářová informovala o novém hřbitovním řádu, který platí od začátku tohoto měsíce, je vyvěšen na elektronické úřední desce a naleznete jej i na desce přímo na hřbitově. Současně se připravují nové nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa. Z ministerstva obrany jsme obdrželi dotaci na péči o válečný hrob.
V diskuzi s občany jsme projednávali problémy v sousedských vztazích.
Marek Semerád

Jak to vidí starosta – červenec

Jako již téměř tradičně se schůze zastupitelů konala na samém sklonku kalendářního měsíce, v případě července to byl den úplně poslední. A vlastně také takřka tradičně jsme po schválení všech potřebných organizačních záležitostí program zasedání začali kontrolou plnění usnesení z předchozího jednání. Následně na základě vyvěšeného záměru na prodej pozemku p. č. 186/8 v k.ú. Cerhenice o výměře 420 m2 zastupitelstvo odhlasovalo jeho prodej firmě Bydlení pro Vás s.r.o. z Konárovic za nabídkovou cenu dva miliony korun bez daně. Jak zastupitelstvo rozhodlo na předchozím jednání, platí samozřejmě podmínka předkupního práva pro městys. K dalším důležitým bodům našeho programu patřilo také schválení vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na sběrný dvůr. Vítěznou firmou se stala společnost IPESIS s nabídkovou cenou 5,9 milionu bez DPH.

Následovalo projednání smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohod o umístění stavby. Řeklo by se rutinní, nezajímavý bod programu, nicméně rád bych podotkl, že i v tomto případě se přesně řídíme usneseními, která byla schválena na předchozích jednáních. A v této oblasti došlo poměrně nedávno ke změně. Změnu sazby při zřizování věcného břemene zastupitelstvo schválilo na únorovém zasedání. Konkrétně došlo k jejímu zvýšení na dvojnásobek, což přinese zase nějakou tu korunu do pokladny městyse. Na červencovém zasedání zastupitelstva jsme takto odhlasovali hned tři smlouvy o zřízení věcného břemene, všechny se společností ČEZ Distribuce a.s.. Za uložení stavby do pozemku v Nádražní ulici ČEZ zaplatí 50.000 korun bez daně, v ulici U Hřiště 6.000 korun a v Polní ulici 28.000 tisíc korun.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo také řád veřejného pohřebiště městyse Cerhenice a řeč přišla i na žádost Mysliveckého sdružení Cerhenice na pronájem pozemku o výměře cca 3,5 ha. Zastupitelstvo uložilo místostarostce Lence Mlynářové nejprve provést revizi pozemků na základě provedené digitalizace s termínem do konce srpna.

Věnovali jsme se tradičně našim obcím, projednali jsme zprávu předsedy Osadního výboru Cerhýnky. Konkrétně se jednalo o řešení problematiky odstavné plochy, na kterou bude použita škrábanka, a o střechu na spolkovém domě, která bude potřebovat opravu stejně jako komunikace, kde jsou propadlé kanály u kanalizace.

Závěrem si dovolím ještě malou poznámku k účasti členů zastupitelstva. Z opozičních zastupitelů nedorazil nikdo. Písemné podklady pro jednání jsme jim na jejich žádost samozřejmě předem zaslali, přesto nepřišel ani jeden z nich. Inu, jsou prázdniny. Ale ostatní zastupitelé přišli. A údiv, že se zastupitelstvo koná v létě? Co na to říct… Obec musíme řídit stejně tak v létě, jako v zimě, když třeba prší nebo dokonce i mrzne, i třeba za mimořádného stavu v době koronakrize. Od toho si lidé své zastupitele volí, ne?

Marek Semerád

Jak to vidí starosta – červnové zastupitelstvo

Kulturní záležitosti, společenské akce, ale také finance, odpadové hospodářství a rekonstrukřní práce byly na pořadu jednání dalšího zasedání zastupitelstva našeho městyse, na němž jsme se sešli poslední červnový den.
Tradičně jsme nejprve zkontrolovali plnění úkolů z minulého zasedání, abychom se poté věnovali záměru na vydání fotoknihy o Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku, jež by měla být nejen propagací městyse, dílem pro naše patrioty, ale jednou i připomínkou pro další generace. Schválili jsme složení komise pro občanské záležitosti, v níž budou pracovat dámy Jindřiška Junková, Zdeňka Novotná, Dana Cintlová a Jaroslava Srpová. Současně jsme projednali i koncepci práce této komise, do níž spadají nejen gratulace k životním jubileím našich seniorů a vítání občánků. Hovořili jsme také o kulturních akcích, ať už to byla kvůli pandemii koronaviru na červenec přesunutá pouť, koncert skupiny Gazdina roba společně s promítáním letního kina plánované na zahradním hřišti na 7. srpna či koncert filmové hudby na náměstí Míru, který se uskuteční 27. září.
Projednali a schválili jsme závěrečný účet Městyse Cerhenice za rok 2019 bez výhrad, účetní závěrku Městyse Cerhenice a účetní závěrky příspěvkových organizací, tedy mateřské školy, základní školy a školní jídelny. Ředitelka mateřské školy Anna Hrudková současně předložila souhrn aktivit tohoto zařízení za období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020, o němž jsem zastupitele informoval. Důležitým bodem týkajícím se mateřské školy bylo také navýšení její kapacity na 75 dětí, které jsem dojednal a následně předložil ke schválení. Zastupitelé pro tento krok zvedli ruku, navýšení kapacity ulehčí od starostí dalším cerhenickým rodinám, jejichž děti jsme právě z kapacitních důvodů nemohli dosud do školky přijmout.
K dalším bodům našeho zasedání patřila zpráva o výsledku hospodaření Městyse Cerhenice za uplynulý rok, přijali jsme systémové opatření k 31. 12. 2020 týkající se vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, řešili jsme vyhlášku o účetnictví a věnovali se také problematice rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Na zasedání zastupitelstva jsme projednali také ukončení soudních sporů, a to s Mgr. M. Ulvrovou a advokátní kanceláří J&T, Praha. Zastupitelstvo podpořilo návrh soudního smíru.
Věnovali jsme se samozřejmě také našim obcím. Městysi se podařilo získat dotaci na opravu kapičky, za kterou jsem osobně na ministerstvu loboval, takže jsme již mohli schválit její přijetí a zároveň hned i smlouvu na realizaci s našimi technickými službami. Zkrátka ať to pěkně odsýpá a kaplička je co nejdřív jako nová. Nejde ale jen o kapličku. Přece jen, lidé kolem ní nechtějí chodit po rozbitých komunikacích. Proto jsme projednali zprávu o plánovaných opravách v Cerhýnkách, konkrétně jde o rekonstrukci silnice i chodníků. Do opravy komunikace investujeme 199 tisíc korun, provedou ji opět naše technické služby.
Schválili jsme oslovení odborníka na vypracování cenové nabídky na projekt kanalizačního řadu v ulici Na Černých, projednali jsme také nákup pěti set žlutých popelnic na třídění plastů. Nádoby budeme rozdávat do jednotlivých domácností.
Významným bodem jednání bylo také schválení vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 186/8 v k.ú. Cerhenice o výměře 420 m2 . Kritérii záměru, které si městys klade, jsou minimální cena dva milionu korun a předkupní právo do doby kolaudace bytového domu.
Marek Semerád

Jak to vidí starosta – květnové zastupitelstvo

Na sklonku májových dnů jsme se s kolegy zastupiteli sešli nad více než dvěma desítkami bodů k projednání. Zkontrolovali jsme plnění usnesení z minulého zasedání, hovořili jsme o činnosti našich nových technických služeb, které se od prvopočátku patřičně činí, schválili jsme také prodej palivového dřeva několika našim obyvatelům.
Dalším bodem jednání byla stále aktuální koronavirová krize a její dopady na hospodaření všech obcí, tu naši nevyjímaje. Zastupitelstvo proto odhlasovalo odložení splátek úvěrů do měsíce října letošního roku, což rozpočet prakticky nezatíží, zato umožní bezproblémové zajištění chodu obce, pokračování již započatých akcí a hlavně zamezí výrazným škrtům v rozpočtu, ke kterým museli v jiným městech a obcích přistoupit.
V naší obci jsme schválili vyhlášení výběrového řízení na domovní čističky pro obyvatele Radimku a také na zhotovitele nového sběrného dvora. Dalším bodem jednání bylo založení příspěvkové organizace Byty Cerhenice, jejímž vedením zastupitelstvo pověřilo místostarostu Aleše Koblihu. Schválili jsme také přijetí dotace na tůň Cerhenice a na opravu komunikací. Informoval jsem zastupitele o plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a také o odpovědi paní hejtmanky k otázce projektu cyklostezka Cerhenice – Velim. Dokumentace, kterou financuje Středočeský kraj, bude dokončena v druhém pololetí letošního roku a pak předána naší obci, aby mohla požádat o dotaci.
S kolegy zastupiteli jsme hovořili také o probíhající výstavbě parkovacího domu. Archeologický průzkum pro jeho stavbu budou provádět odborníci z Regionálního muzea v Kolíně. Tento průzkum ze zákona hradí investor, s pracovníky kolínského muzea jsme schválili dohodu na velmi pěknou cenu, a to 18 520 korun. Při demoličních pracích v areálu bývalého cukrovaru také vznikl cihelný recyklát, který nevyhodíme, natož abychom platili za jeho uložení na skládku. Naopak, prodáme ho stavební firmě po 38 korunách za tunu. Může se to zdát málo, ale těch tun je sedm tisíc. Takže nejenže ušetříme, utržíme, ale ještě se materiál znovu využije.
Zastupitelé zvedli ruku také pro nákup 500 žlutých popelnic na plasty dle vyhodnocení cenových nabídek. Nádoby se budou distribuovat do jednotlivých domácností na základě smlouvy o výpůjčce za symbolický roční pronájem 20 korun.
Tradičně se nezapomnělo na naše obce, kromě zmíněných čističek pro Radimek jsme projednali také zprávu předsedy osadního výboru Cerhýnky. Řešila se dlažba u popelnic u spolkového domu, údržba sadu a další výsadba, řeč přišla na branky pro děti na fotbal u spolkového domu a také na opravu chodníků.
Významným bodem květnového jednání zastupitelstva byla také smlouva o podmínkách provedení rekonstrukce tratě Poříčany – Velim. Když už k této samozřejmě potřebné akci dochází, chceme, aby výsledek co nejlépe sloužil našim občanům. Proto jsem rád, že zastupitelstvo schválilo můj návrh, abychom v rámci rekonstrukce tratě požadovali výstavbu nového podchodu a bezbariérový přístup k perónu po obecní cestě mezi domem manželů Duškových a Neubauerových.

Marek Semerád

Dubnové zastupitelstvo

Zastupitelstvo dubna roku 2020 se zapíše do dějin našeho městyse jako dosud nezvyklé. Zastupitelé seděli dva metry od sebe a všichni v roušce. A já pevně doufám, že se bude jednat o ojedinělou výjimku. Že se naše obec, naše země, náš kontinent opět vrátí k normálnímu životu. Nyní pandemie korona viru zasahuje do životů nás všech. Roušky, rukavice, odstupy mezi lidmi, uzavřená škola, školka, rozdáváme dezinfekci občanům, dezinfikujeme veřejná prostranství, autobusové zastávky… Snažíme se udělat maximum, abychom naši obec od zákeřného viru ochránili.

Ale obec ve smyslu samosprávy zkrátka musí jet dál, aby plnila funkci, kterou má, musíme zajišťovat jejích chod, řešit současnost i budoucnost, pokračovat, pokud to epidemická situace dovolí, v započatých projektech, opravách atd.

Nejdůležitějším bodem dubnového zastupitelstva tedy bylo schválení rozpočtu městyse na letošní rok. Právě v souvislosti s pokračujícími projekty, konkrétně s rekonstrukcí areálu bývalého rozpadajícího se cukrovaru. Současně s tím jsme schválili smlouvu o dílo mezi Technickými službami Cerhenice a městysem Cerhenice k projektu parkovací dům, a to na technický dozor investora. Prostřednictvím našich technických služeb čili příspěvkové organizace městyse, tedy samozřejmě dojde k úspoře výdajů. Projednali jsme také demolici objektu č. p. 143 – rovněž v areálu bývalého Cukrovaru – a schválili vítěznou firmu na tuto akci, došlo i na schválení vyvěšení záměru prodeje palivového dřeva. Cena za 1 m3 je 600 Kč!

Tímto vyzývám všechny zájemce o dřevo, aby se hlásili na OÚ. Buď osobně nebo po emailu: podatelna@cerhenice.cz

Děkuji

Marek Semerád

Únorové zastupitelstvo

Spíše než únor připomínal středeční podvečer, kdy jsme se s kolegy scházeli na zasedání zastupitelstva, sychravý podzim s větrem a studeným deštěm. Ale okna budovy environmentálního centra všechny spolehlivě oddělila od nevlídného večera a jen tak na okraj, okna byla i jedním z bodů jednání, i když trochu jiná. Schválili jsme cenovou nabídku na základě vyvěšeného záměru na prodej oken z areálu bývalého cukrovaru.

Daleko podstatnějším bodem únorového zasedání zastupitelstva týkajícím se taktéž našeho, jsem rád, že již mohu říct někdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, byl další krok v jeho postupné revitalizaci. Projednali jsme a schválili postup pro financování výstavby parkovacího domu. Ten je po školních dílnách, jejichž slavnostní otevření je za dveřmi, dalším kamínkem (spíše hodně velkým kamenem) v mozaice přeměny zchátralého cukrovaru na objekt plně sloužící veřejnosti. Zastupitelé zvedli ruku pro přijetí úvěru na předfinancování výstavby parkovacího domu a rekonstrukci chodníků. Samozřejmě jsme vybrali banku, od které jsme získali nejlepší podmínky. Podle pravidel evropských dotací, z nichž jednu jsme na parkovací dům získali, musíme dotaci předfinancovat. Po přijmutí dotace a kolaudaci parkovacího domu a opravených chodníků, bude zůstatek úvěru 6 milionů. Zdá se to možná hodně. Ale na úvěr jsme získali opravdu dobré podmínky, budeme ho splácet po 37 tisících měsíčně. Když to shrnu, tak za 6 milionů budeme mít parkovací dům v hodnotě 50 až 60 milionů, který můžeme po skončení doby udržitelnosti přebudovat, na co chceme. Pokud o to budou naši Cerheňáci stát, tak třeba na sportovní halu. Podotýkám ještě pro úplnost, že v rámci tohoto financování kupujeme také všechny zbývající pozemky v přední části areálu bývalého cukrovaru, což také rozhodně není zanedbatelná částka. A případná sportovní hala? Vzpomeňme, za kolik buduje nevelkou sportovní halu třeba nedaleký Kolín. Za více než 100 milionů. A to na ni nemusel kupovat ani metr pozemku.

Když už jsem v souvislosti s dotací zmínil chodníky, zastupitelé se zabývali také aktuální situací při postupu rekonstrukce chodníků v ulici 9. května, řešili také dopravní obslužnost a smlouvu na ni mezi městysem a městem Pečky. A v rámci dotačních možností taktéž podání žádosti na nákup elektromobilu pro potřeby městyse Cerhenice.

Dalším bodem z jednání zastupitelstva, který bych rád zdůraznil, je založení příspěvkové organizace s názvem Cerhenické byty. Ve spolupráci s místostarostou Alešem Koblihou provedeme veškeré úkony k jejímu založení. Když už jsme u toho zakládání, mysleli jsme i na další záležitosti. Na základě zjišťování zájmu mezi našimi obyvateli zastupitelé odhlasovali založení Základní umělecké školy Cerhenice. A řešily se i naše nové technické služby. Zastupitelé zvážili cenovou nabídku na opravu chodníku v Zámecké ulici, kterou budou nakonec realizovat právě Technické služby Cerhenice za částku 241 676 Kč. Probrali jsme i zprávu o provedeném šetření ohledně vyplnění dotazníku spokojenosti opatrovníků v chráněných bytech Domova Na Hrádku, Za Dráhou, Cerhenice a neopomněli jsme ani kulturní a společenské vyžití, konkrétně se hovořilo například o oslavě Mezinárodního dne žen.

Následně přišla řeč opět na finance. Zastupitelstvo schválilo změnu sazby za běžný metr při zřizování věcného břemene, a to z původních 500 korun na 1000 korun. A hned se jedno takové věcné břemeno projednávalo. Konkrétně šlo o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025472/VB001 uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a ČEZ Distribuce.

V podobném duchu se nesla i diskuze o podmínkách provedení stavby Velim – Poříčany, BC. V rámci připravovaného koridoru chce u nás Správa železnic pronajmout některé pozemky pro zařízení staveniště. Snažíme se, aby podmínky dohody o pronájmu byly pro městy co nejvýhodnější. Řekněte sami, kdo vám kde a co pronajme takříkajíc za hubičku? Tak proč by náš městys měl být výjimkou. Za pronájem pozemků chceme 100 tisíc korun, které pak použijeme třeba na údržbu obce, přispějeme na nějakou hezkou akci nebo v obci něco opravíme. Vždycky se něco najde.

Samozřejmě jsme na zasedání zastupitelstva nezapomněli ani na naše obce. Projednali jsme zprávu Osadního výboru Cerhýnky, konkrétně žádost o pokácení suchých a nebezpečných stromů u spolkového domu v Cerhýnkách a u Základní školy Cerhenice a informace o provedených pracích v Cerhýnkách. Dřevo z pokácených stromů bude uloženo ve vybudovaném přístřešku a použito pro potřeby MŠ, ZŠ a návštěvníků spolkového domu. Třeba na čarodějnice. Ono to uteče jako voda…

Na závěr bych zmínil ještě jeden bod z jednání zastupitelstva. Řešili jsme dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a městysem Cerhenice týkající se zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Přeloženo do češtiny – Pečky nám zvýšily poplatek za řešení jednoho přestupku z 500 na 3000 korun. A tak prosím naše obyvatele – páchejte těch přestupků co nejméně. Ono to pak – nás všechny – vychází docela draho. A zbytečně. Za takto nevynaložené peníze si pak můžeme třeba trochu vylepšit zmíněnou Filipojakubskou noc.

Ale zatím – krásný zbytek posledního zimního měsíce. A že bychom se ještě nakonec přece jen dočkali i trochy sněhových vloček?

Váš starosta

Marek Semerád