Poděkování

Děkuji za velkou podporu, které se naší kandidátce, i mně osobně, dostalo v komunálních volbách. Popáté za sebou jsme vyhráli volby a popáté za sebou mám také největší počet hlasů ze všech kandidátů všech stran, kteří u nás doma chtěli uspět. Velice si toho vážím. Gratuluji všem zvoleným zastupitelům. Ačkoliv máme v zastupitelstvu naprostou většinu, budeme rádi spolupracovat se všemi. Kdysi jsem chtěl být úspěšným člověkem. Dnes však raději usiluji o to, abych byl spíše člověkem, který za něco stojí. Budu proto rád, pokud se nám podaří přetavit naše volební vítězství ve vítězství pro celé Cerhenice. A pro všechny jejich obyvatele. Budeme se o to v každém případě snažit. Ještě víc než dosud. A to Vám také slibuji!

Marek Semerád

Ze stejný planety

V sobotu 8. září se v Cerhenicích uskutečnil charitativní program na podporu ABA školky. Iniciátorkou byla paní Gabriela Průšová, která je matkou středně funkčního autisty. Moderování se ujal Jan Pokorný z Českého rozhlasu. Akce byla plná hudebních a divadelních vystoupení. Účastníci se mohli občerstvit v bufetu U Autíků či si mohli zakoupit různé upomínkové předměty, čímž přispěli na dobrou věc. O poruchách autistického spektra přijela popovídat i terapeutka Katrin Telin, která se věnuje ABA terapii. Nechyběla ani ředitelka ABA školky Mgr. Petra Janotová. Atmosféra byla fajnová a podařilo se celkem vybrat kolem 40- ti tisíc. Akce se vydařila a příště na shledanou.

J. Krčmář junior

Hledá se Tonička!

Ztratil se pětiměsíční alexandr čínský, slyší na jméno Tonička. Má modrý kroužek na levé noze. Majitelé prosí o informaci o ztracenci na telefonní číslo 739 254 758.

Jak se vyvíjí situace se suchem

(ze zprávy Českého hydrometeorologického ústavu)

Horké počasí posledních dnů dále prohlubuje stav sucha. Vysoké teploty podporují výpar, navíc i červenec byl srážkově na téměř celém území výrazně podprůměrný. Téměř polovina sledovaných profilů na vodních tocích je pod hranicí sucha a některé drobné toky již zcela vyschly. Červencem pokračovalo na našem území srážkově chudé období. Na celém území napršelo, podle předběžného odhadu, okolo 55 % obvyklého červencového srážkového množství. Avšak panoval velký rozdíl mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na severovýchodě Moravy a Slezska došlo v polovině července k velmi výrazné srážkové události, kdy na Lysé hoře napršelo přes 200 mm během dvou dnů, v Čechách napršelo asi jen 40 % normálního množství. Srážky přitom často měly charakter lokálních bouřek. V průběhu července tak kleslo množství půdní vláhy i vody ve vodních tocích. Z hlediska vlhkosti půdy je situace nejkritičtější na většině Polabí, Poohří a v okolí Prahy, kde jsou zásoby využitelné vody prakticky na nule. „Na sledovaných profilech vodních toků aktuálně protéká většinou mezi 15 až 50 procenty toho, co je pro toto období obvyklé,“ uvádí hydrolog ČHMÚ Radek Čekal. Pouze na severovýchodě území jsou průtoky větší v důsledku doznívajícího vlivu extrémní srážkové události z poloviny července. Přitom přibližně asi u 43 % sledovaných profilů je průtok menší, než je limit sucha. Z hlediska dlouhodobých pozorování se jako nejvíce postižené jeví toky v povodí Sázavy, Jizery a Smědé, místy pak i další menší toky ve středních nadmořských výškách (např. Nežárka, Ploučnice, Želetavka). I v případě podzemních vod je situace na většině území podobně nepříznivá. Pouze na severovýchodě území je stav odpovídající dlouhodobému průměru. Naopak v 66 % všech sledovaných vrtů byla hladina silně podnormální nebo mimořádně podnormální. Plošně nejvíce zasažena jsou povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Ploučnice a Jihlavy. „Můžeme říci, že aktuální situace se velmi podobá stavu na přelomu července a srpna v roce 2015,“ uzavírá Radek Čekal.

Základní škola chystá zahradní slavnost

Zahradní slavnost základní školy se uskuteční 26. června od 15 hodin u budovy školy. Připravené je vystoupení žáků, pasování deváťáků, vyhodnocení celoroční soutěže, symbolické uzamčení školy a mnoho dalšího. Více v sekci nadcházející události.

Nabídka práce

Hledá se do truhlářské výroby v Cerhýnkách truhlář. Mzda od 15 000 do 30 000 Kč – dle schopností a flexibility řemeslníka. Případně pomocnou sílu na dohodu – v případě oboustranné spokojenosti možnost HPP. tel.: 777 345 457

Dětský den

Dne 3.6 2018 se v Cerhenicích a Cerhýnkách odehrál Dětský den. Na trase bylo celkově 10 stanovišť. Trasa vedla z Keltského hřiště ke Spolkovému domu v Cerhýnkách. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, skákání v pytli, hod na cíl či jízdu na koloběžce. Celkově dorazilo kolem 90 nadšených sportovců. Počasí nám opět přálo, a proto bylo bezva zakončení u spolkového domu, kde měli svůj vodní program hasiči a kde bylo možné opékání špekáčků. Sportu zdar a zase za rok !!!

Jiří Krčmář junior

 

Konkurz na nového ředitele (ředitelku) základní školy

Zastupitelstvo městyse Cerhenice vypsalo konkurz na nového ředitele (ředitelku) Základní školy Cerhenice. Přihlášky je možné zasílat do konce dubna 2018 (termín byl prodloužen), nástup od 1. července 2018.

 

V y h l á š e n í k o n k u r s n í h o ř í z e n í

Městys Cerhenice na základě usnesení č. 02/2018 ze dne 16. 2. 2018 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

oznamuje vyhlášení

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městysem Cerhenice:

Základní škola Cerhenice, příspěvková organizace, IČ 71294236

Předpokládaný nástup: 1. července 2018

Zkušební doba: 6 měsíců

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • minimální čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb.

 • občanská a morální bezúhonnost
 • odborné, organizační a řídící schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti ke konkursnímu řízení:

 • přihláška (s uvedením kontaktní adresy, telefonu, příp. e-mailu)

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení, případně doklad o pedagogické způsobilosti)

 • přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

 • životopis

 • koncepce rozvoje školy (zřizovatel požaduje zvláštní zaměření na environmentální výchovu)

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), nebo doklad o jeho vyžádání

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (aktuální)

 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 • osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 30. dubna 2018 do 10:00 hodin na adresu:

Úřad městyse Cerhenice

Školská 444, PSČ 281 02, Cerhenice,

na obálku napište „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na ZŠ Cerhenice“

PhDr. Bc. Marek Semerád MBA

starosta městyse

První ročník školní pěvecké soutěže

Ve školní družině se konal první ročník pěvecké soutěže s názvem Cerhenický krákora. Konkurence byla veliká a rozhodování o vítězích velmi těžké, ale hlavní bylo, že jsme si to všichni užili. Už teď se těšíme na další ročník. Fotografie si můžete prohlédnout v sekci galerie.
Vychovatelky ŠD
ZŠ Cerhenice