Zastupitelstvo městyse Cerhenice dne 29.11.2019 usnesením č. 13/2019 usneslo vydat:

OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 1/2019, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz odpadů je k nahlédnutí na Úřadě městyse Cerhenice – podatelna nebo v elektronické podobě též na www.cerhenice.cz odkaz: http://www.cerhenice.cz/wp-content/uploads/2019/12/img20191204_08244731.pdf

SAZBA POPLATKU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 ČINÍ 900,- Kč

V PŘÍPADĚ ZMĚNY MÍSTA PŘIHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY, ZMĚNY VLASTNICTV STAVBY URČENÉ K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU NEBO ZMĚNY UMÍSTĚNÍ PODLE ČL. VI. ODST 1 V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ PŘIHLÁŠENÍ, VLASTNICTVÍ NEBO UMÍSTĚNÍ V PŘÍSLUŠNÉM KALENDÁŘNÍM ROCE. DOJDE-LI KE ZMĚNĚ V PRŮBĚHU KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE, JE PRO STANOVENÍ POČTU MĚSÍCŮ ROZHODNÝ STAV K POSLEDNÍMU DNI TOHOTO MĚSÍCE.

Ohlašovací povinnost:

  1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

  2. Poplatník dle čl. II. odst. 1 dle vyhlášky 1/2019 / Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu, Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně/ je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

  3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů od dne, kdy mu vnikl zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

  4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne kdy nastala.

POPLATNÍK

Částka celkem/rok

Splatnost poplatku

nejpozději do:

Splatnost poplatku

nejpozději do:

1.4.

31.8.

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu

900,- Kč

450,- Kč

450,– Kč

Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu nad 70 let a výše

/sleva 20% sazby poplatku/

720,- Kč

360,- Kč

360,- Kč

Fyzické osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných fyzických osob podle zákona upravujícího sociální služby, osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P

/sleva ve výši 50% sazby poplatku/

450,- Kč/rok

225,- Kč

225,- Kč

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

900,- Kč

450,- Kč 450,- Kč
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY:
Fyzická soba, která je přihlášena k trvalému pobytu:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského z, ale umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy

osvobozeno

osvobozeno

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého

osvobozeno

osvobozeno

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

osvobozeno

osvobozeno

Od poplatku se dále osvobozují:

  1. Osoby, jež jsou v nepodmíněném výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
  2. Osoby, které doloží, že se dlouhodobě zdržují mimo území české republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců,
  3. Poplatníci s pobytem na území městyse, kteří jsou zároveň vlastníky určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobození od poplatku u této stavby,
  4. Osoby, které prokazatelně pobývaly a hradily poplatek za komunální odpad v jiné obci

osvobozeno

osvobozeno

Bezhotovostní platby:

ČÍSLO ÚČTU: 110521333/0300

 

VARIABILNÍ SYMBOL: CERHENICE, RADIMEK 1 + Č.P. + 2020

VARIABILNÍ SYMBOL: CERHÝNKY 2 + Č.P. + 2020

 

 

Pokladna– městys Cerhenice

Platby v hotovosti – Platební terminál /platby bankovní kartou/

PONDĚLÍ

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ÚTERÝ

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

STŘEDA

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ČTVRTEK

8:00 – 12:00

13:00 – 14:00

PÁTEK

8:00 – 13:00

XXXXXXXXXXXXX